Hållbarhet

Higab ska bidra till en hållbar utveckling i Staden genom att bedriva sin verksamhet med minsta möjliga påverkan på miljön och med ett stort socialt engagemang. För att uppnå en sådan utveckling krävs långsiktighet, helhetssyn, trovärdighet och öppenhet.

Hållbarhet ur flera perspektiv

Higab arbetar kontinuerligt med hållbarhet ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

För oss innebär en ekologisk hållbar utveckling att värna om miljön genom att använda en miljöanpassad byggprocess, optimera vår energianvändning, använda förnybara bränslen samt att i största möjliga utsträckning återföra det avfall som uppkommer till kretsloppet.

Det innebär också att skapa levande kulturmiljöer, som den nya gården för biologisk mångfald på Härlanda Park, som du kan läsa mer om nedan.

Den sociala dimensionen handlar om att ge förutsättningar för inkluderande mötesplatser och verksamhetslokaler i staden, tillgängliga och anpassade för alla. Tryggt, säkert, trivsamt 2030 (TST) kallar Higab metoden som idag är ett vedertaget arbetssätt för bolaget och har inneburit en förflyttning i tanke och praktik inom organisationen.

Konkret innebär TST- metodiken en systematisk analys av platsers trygghet, säkerhet och trivsel. De tre aspekterna bedöms med särskild fokus på barn, unga och prioriterade målgruppers behov och rätt till den offentliga platsen.

Läs mer om metodiken och om fler av Higabs hållbarhetsinstatser nedan.

Energitips för dig som hyr lokal

Som hyresgäst i någon av Higabs lokaler är det vanligast att man har sina egna separata elavtal och därmed själv kan styra och påverka sin egen förbrukning. Här kommer några tips på hur du i rådande tider kan minska elanvändningen och därmed även din verksamhets kostnader när elpriset ökar. Varje liten förändring gör skillnad.