A-Ö

För att få hyra ut en lokal i andra hand måste du ha Higabs tillstånd.
För uthyrning av del av lokal krävs inget godkännande enligt hyreslagen, så länge det inte medför någon skada eller men för hyresvärden.

För alla som hyr lokaler av Göteborgs Stad ska dock grundläggande krav om alla människors lika värde och rättigheter uppfyllas. Verksamheter som hyr lokaler ska drivas och fungera enligt vedertagna demokratiska principer.

Uthyrning får inte ske till organisationer, arrangemang eller aktiviteter som bedöms kunna ge en positiv hållning till bland annat våld, rasism, alkoholmissbruk eller missbruk av narkotika.

I hyresavtalet regleras ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst beträffande drift och underhåll. Det kan se lite olika ut i olika fastigheter men i regel ansvarar Higab för:

– Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (tak, fasad, fönster och entréer)
– Installationer som vatten, värme, ventilation, hissar och el
– Städning av allmänna utrymmen
– Snöröjning och halkbekämpning
– Hyresgästen ansvarar i regel för underhåll av ytskikt inne i lokalen, till exempel golv, väggar och innertak.

Med drift avses åtgärder som syftar till att upprätthålla lokalens funktion med hänsyn till slitage och ålder på fastigheten. Drift innefattar medieförsörjning, tillsyn och skötsel.

Underhåll avser åtgärder som syftar till att bibehålla eller återställa funktionen hos en fastighet till den ursprungliga nivån. Här ingår löpande och planerat underhåll. Löpande underhåll kan vara om något går sönder och behöver lagas, medan planerat underhåll är förebyggande, exempelvis ommålning av fönster eller byte av golvmatta.

På Higab strävar vi efter att minimera avfallet från vår och våra kunders verksamheter och ambitionen är att källsortering ska införs i alla våra fastigheter. Där källsortering finns är det vårt gemensamma ansvar att sortera rätt och följa de regler som finns. Att frakta grovsopor till återvinningen är till exempel alltid kundens eget ansvar.

Om avfallshanteringen missköts innebär det extra kostnader. Kontakta gärna din fastighetstekniker om något är oklart eller om du har förbättringsförslag.

I ditt hyresavtal hittar du information om lokalens storlek, din hyra, ansvarsfördelning, vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalen och vad som ingår i hyreskostnaden.

Avtalet är en juridiskt bindande handling mellan hyresgästen och hyresvärden vilket innebär att båda parter är skyldiga att följa villkoren under den tid man har kommit överens om att avtalet ska gälla. Vid kontraktsskrivning går vi tillsammans igenom avtalet och vad det innebär. Det är viktigt att du läser igenom hela hyresavtalet och blir införstådd med alla punkter. Tveka inte att fråga om något är oklart.

Higab är ett fastighetsbolag som är inriktat på lokaler inom offentlig och privat sektor. I vårt bestånd har vi också ett mindre antal bostäder belägna i några av våra kulturmiljöer. Higab tillhandahåller ingen kö för dessa, utan vi hänvisar till Boplats Göteborg.

Det krävs ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för att förebygga och förhindra att brand uppstår. För dig som hyresgäst innebär det att du själv ska kontrollera och dokumentera verksamhetens brandskydd. Enligt ”Lag om skydd mot olyckor” SFS 2003:778 har vi som fastighetsägare och du som bedriver verksamhet i vår fastighet ett gemensamt ansvar för brandskyddet i byggnaden.

Vissa saker hamnar med självklarhet på fastighetsägarens ansvar såsom brandcellsavgränsning, brandlarm och sprinklersystem. Andra saker som är mer verksamhetsanknutna hamnar på hyresgästens ansvar, t ex utrymningsplaner, brandsläckare och annan släckutrustning. Generellt har fastighetsägaren ansvar för byggnadstekniskt brandskydd och hyresgästen ansvarar för brandskyddet i sin egen verksamhet. Fördelningen av ansvaret styrs i detalj i den Samverkansklausul SBA som finns som bilaga till varje hyresavtal.

Som hyresgäst är det din skyldighet att bedriva SBA och redovisa detta för din hyresvärd, Higab. Brister i verksamhetens SBA kan vid en tillsyn av räddningstjänsten leda till ett föreläggande och i förlängningen även vite. Därför ska kontroller göras regelbundet.

Egenkontroller
För att säkerställa att brandskydd och utrymning fungerar tillfredsställande är det viktigt att kontroller och övningar utförs regelbundet. Nedan följer en översiktlig beskrivning om hur egenkontroller av brandskydd går till:

1. Utrymningsvägar/nödutgångar

Utrymningsvägarna ska kontrolleras i hela sin längd, d.v.s. hela vägen ut till det fria. I de fall ev. plomberingar i dörrhandtag bryts i samband med funktionsprov ska dessa återställas.

Dörrar i utrymningsväg ska vara lätt öppningsbara, utan nyckel, kod eller verktyg.
Ingen möblering eller andra hinder får förekomma framför eller bakom dörrar som hindrar eller försvårar öppning eller passage.

Vägledande markering/skyltar

Utrymningsskyltarna är tydligt synliga och inte skymda av något.

– Genomlysta och belysta utrymningsskyltar ska lysa.
– Inga felindikationer förekommer på skyltar med intern batterikontroll.
– Årligen ska nödströmsfunktionen provas så att den tänder armaturen när ordinarie strömförsörjning bryts och att skylten lyser minst 60 minuter.

Utrymningsplaner

– Utrymningsplaner sitter på plats och överensstämmer med verkligheten.

2. Släckutrustning

Handbrandsläckare

– Handbrandsläckare ska finnas på plats och vara tydligt utmärkt.
– Släckare ska vara lättåtkomlig (ej blockerad) och lätt att ta loss.
– Om manometer finns på släckare ska den visa grönt och plombering får inte vara bruten.
– Servicemarkering ska vara ok (service ska göras minst en gång per år)

Brandfilt

– Att filten hänger på plats och inte är blockerad eller skymd.

3. Brandlarm

Brandvarnare

– Kontrollera funktion och batteri via testknappen.

Brandlarm

– Inga felindikeringar ska finnas.
– Inga sektioner är avstängda utan orsak.
– Månads-, kvartalsprov samt årlig service och revisionsbesiktning har genomförts och dokumenterats i kontrolljournalen.
– Orienteringsritningar finns på plats.
– Brandlarmscentralen är inte blockerad.
– Larmknapp är åtkomlig, tydligt utmärkt samt att skyddsglaset är helt.

4. Brandrisker

Försvåra anlagd brand

– Ingen förvaring av brännbart material i korridorer, trapphus, lastbryggor eller utrymningsvägar förekommer.
– Containrar, sopkärl och brännbart material förvaras minst 6 meter från fasad.

Elsäkerhet

– Elradiatorer ska inte vara övertäckta och brännbart material ska inte förvaras i nära anslutning till radiator.
– Inga blinkande eller ”glödande” lysrör ska förekomma.
– Belysningsarmaturer har ett säkerhetsavstånd på minst 50 cm till brännbart material.
– Belysningsarmaturer är fast monterade eller står stadigt.
– Eluttag sitter fast ordentligt och är inte skadade.
– Kopplingsdosor är försedda med lock.
– Inga elkablar är dragna mellan dörr/port och golv/karm.
– El centraler har ett säkerhetsavstånd på minst 50 cm till brännbart material.
– Kyl- och frysaggregat är fria från damm och brännbart material.
– Kabelstegar är fria från brännbart material som inte ska finnas där.

Brandfarlig vätska

– Brandfarlig vätska får inte förvaras i källare eller i vindsutrymmen.
– Mängden brandfarlig vara som får förvaras regleras i föreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.
– Kontakta Räddningstjänsten om du har frågor om hur mycket er verksamhet får förvara.

Om lokalen du hyr har ett eget elabonnemang måste du teckna ett elavtal. Du väljer själv vilken leverantör du anlitar och vilken typ av avtal du tecknar. För det fasta nätet måste du dock kontakta det lokala energi-/nätbolaget och teckna avtal. I båda fallen bör detta göras i god tid före inflyttning.

Om det uppstår problem i din lokal som omfattas av fastighetsägarens ansvar gör du en felanmälan till Higab. Enklast gör du din felanmälan genom att klicka på felanmälan-knappen längst upp till höger på sidan. Du kan även göra din anmälan via telefon 031-368 53 99 eller mail felanmalan@higab.se. Vid en akut situation efter kontorstid ringer du Higabs växel 031-368 53 00 och dröjer kvar så kopplas du till Higabs Fastighetsjour.

Inbrott, brand och andra olyckor kan drabba vem som helst. Som hyresgäst kan du bli ersättningsskyldig för skador du orsakat i fastigheten och det är därför viktigt att du tecknat en giltig försäkring och att försäkringsbeloppet är tillräckligt stort. Kontrollera att försäkringen även gäller under inflyttningen.

Se också över säkerheten i den nya lokalen. Vilken typ av lås- och larmsystem krävs? Hur kan du skydda din verksamhet och dina tillgångar på bästa sätt?

Om du delar fastigheten med fler hyresgäster är det viktigt att du respekterar gemensamma/allmänna ytor som till exempel trappuppgångar, korridorer med mera. Det är inte tillåtet att möblera eller förvara cyklar, varor eller andra saker i dessa utrymmen, inte minst av brandsäkerhetsskäl. Vid en brand måste fastigheten snabbt kunna utrymmas och räddningstjänsten komma fram.

För alla som hyr lokaler av Göteborgs Stad ska grundläggande krav om alla människors lika värde och rättigheter uppfyllas. Verksamheter som hyr lokaler ska drivas och fungera enligt vedertagna demokratiska principer. I våra hus får inte arrangemang eller aktiviteter ske som bedöms ge en positiv hållning till våld, rasism eller missbruk av alkohol och narkotika.

Hyran för lokalen betalas i förskott kvartals- eller månadsvis i enlighet med hyresavtalet.

Varje fastighet har en affärsansvarig fastighetsförvaltare och en teknikgrupp med teknisk förvaltare, servicetekniker och drifttekniker. Din fastighetsförvaltare har hand om frågor som rör ditt avtal. Till teknikerna vänder du dig när du har tekniska frågor om fastigheten.

Här hittar du kontaktuppgifter till alla Higabs medarbetare.

Higab arbetar med långsiktig uthyrning av fastigheter och erbjuder vanligen inga korttidsuthyrningar. Om man vill hyra en lokal för ett enstaka tillfälle går det att vända sig till flera av våra hyresgäster, exempelvis Stora Teatern, Konserthuset och Kronhuset.

Önskar du som kund en lokalanpassning, exempelvis ombyggnad eller upprustning, kontaktar du din fastighetsförvaltare på Higab. Tillsammans tittar vi på vilka möjligheter och förutsättningar som finns i lokalerna samt vilka resurser vi behöver för att driva projektet.

Ett byggprojekt måste följa lagar och byggregler och det finns flera faktorer att ta hänsyn till. Många av Higabs hus har till exempel någon form av antikvariskt skydd och som kommunalt bolag måste vi även följa LOU, Lagen om offentlig upphandling. För att processen ska bli effektiv och resultera i en väl fungerande lokal måste beslut fattas i rätt ordning, i rätt tid och av rätt aktör. Vid projektstart delas arbetet in i olika skeden för att underlätta arbetet framöver. Ju längre projektet framskrider, desto mindre blir möjligheterna att göra förändringar. Därför lönar sig det alltid att lägga stor kraft i början av projektet.

En projektledare från Higab leder byggprojektet från förstudie till färdig produkt. I hyresgästens organisation bör en motsvarande projektledare utses som har till huvuduppgift att vara kontaktperson för projektet, leda den egna verksamhetens arbete och säkerställa att nödvändiga beslut tas.

Att tänka på som hyresgäst
Ett lyckat projekt möjliggörs av väl genomtänkt planering där några av framgångsfaktorerna ofta är:

– En plan för att styra, involvera, förankra och kommunicera
– Tillsätta intern projektledare och organisation för att fatta de beslut som behövs
– Anlita extern hjälp vid behov
– Avsätta tid för de som ska arbeta med projektet i den egna organisationen
– Tidsplan, både för projektet i sin helhet och för den beslutsprocess som kommer att krävas
– Kostnadsbudget för projektet

Till en del av Higabs fastigheter hör parkeringsplatser som kan hyras. Hör med din fastighetsförvaltare om vilka möjligheter som finns.

Higab ansvarar för hänvisningsskyltning i och omkring våra fastigheter i enlighet med vår skyltprofil. Då flera av våra hus är byggnadsminnen eller har annat skydd har vissa fastigheter särskilda skyltprogram. Hänvisningsskyltning innefattar skyltning på fasader, i trapphus och hissar och i några områden även infarts- och orienteringstavlor. Om du har önskemål om egen skyltexponering stämmer du av med Higab som tar beslut.

Vi arbetar med systematiskt brandskyddsarbete och ser till att våra fastigheter följer de krav som myndigheterna ställer. Ansvarsfördelningen avseende brandskydd mellan hyresgäst och hyresvärd finns med i hyresavtalet. Tänk på att inte blockera trapphus och andra allmänna utrymmen – vid en brand måste fastigheten snabbt kunna utrymmas och räddningstjänsten komma fram.

Glöm inte att teckna avtal i god tid med tele- och IT-leverantörer innan du tillträder din lokal. Internetanslutningen ser olika ut i olika fastigheter. Fråga din fastighetsförvaltare om du har frågor som gäller uppkopplingen i just din lokal.

Med yttre skötsel avses skötsel av utemiljön runt fastigheten och det ligger i regel inom Higabs ansvarsområde. Här ingår till exempel belysning, skyltning, snöröjning och halkbekämpning och trädgårdsskötsel. Vi har avtal med olika leverantörer för dessa arbeten. Om du har frågor eller synpunkter på den yttre skötseln vid din fastighet, kontakta din fastighetstekniker.

Om du vill överlåta hyresrätten för lokalen till någon som övertar verksamheten krävs samtycke från hyresvärden. Kontakta din fastighetsförvaltare för mer information.

Sugen på något nytt?

Higab har alla typer av lokaler du kan tänka dig. Kontor och coworking i historiska och moderna miljöer. Ateljéer i kulturhus. Butiker och restauranger på centrala adresser. Idrotts- och föreningslokaler runt om i staden. Och små och stora verkstäder och lager.