Göteborgs konstmuseum

Göteborgs konstmuseum är mer än bara en plats för konstälskare. Byggnaden själv är en arkitektonisk juvel som har blivit en symbol för stadens rika kulturarv. I mer än ett sekel har det varit en plats för att beundra konsten och njuta av den vackra miljön vid Götaplatsen.

Huset är byggnadsminne. Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Götaplatsen 5-6, 412 56, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Lorensberg 9:3
  • Byggnadsår: 1923
  • Arkitekt: A Bjerke, R O Swenson, E Torulf och S Ericson H Cullberg, P Erséus och P Frenning 1995
  • Ursprunglig användning: Konstmuesum
  • Nuvarande användning: Konstmuseum, restaurang

Om Göteborgs konstmuseum

1916 utlystes en tävling om gestaltningen av Götaplatsen. Tanken var att Kungsportsavenyn skulle förlängas för att avslutas med en monumental platsbildning. Detta skulle stå klart i samband med firandet av Göteborgs 300-årsjubileum och den så kallade Jubileumsutställningen. Arkitekttävlingen gjordes i två steg och ARES med göteborgsarkitekterna Arvid Bjerke, R O Swensson, Ernst Torulf och Sigfrid Ericson vann slutligen tävlingen.

Göteborgs konstmuseum byggdes mellan åren 1919-1923 efter ritningar av Sigfrid Ericson och Arvid Bjerke och ingick som utställningsbyggnad under jubileumsutställningen 1923. Swensson och Torulf var enbart med i tävlingsfasen. Uppförandet möjliggjordes genom flera donationer.

Inspireras av antiken och klassicismen

ARES utformade konstmuseet utifrån en stram och monumental klassicism med antika förebilder. Byggnadens avskalade fasad bröts upp av en klassicistisk fasaddekor med sju höga valvbågar och murades med det för Göteborg så typiska gula teglet. Terrasseringar och trappor av huggen natursten fick utgöra ett kraftfullt fundament till byggnaden. Interiören kom liksom exteriören att präglas av en återhållsam klassicism där de noggrant utvalda materialen och proportionerna spelade en avgörande roll.

Efter jubileumsutställningen 1923 öppnade Göteborgs konstmuseum först två år senare, då interiörerna färdigställts och samlingen hängts på plats. Museet blev då officiellt invigt av prins Eugen.

Blir ett mer öppet museum

Under årens lopp har huset genomgått ett antal förändringar. De största förändringarna är de tillbyggnader som utfördes 1968 respektive 1996 samt förändringar av taket på 1970-talet respektive 2000-talet. Planlösningen i byggnaden från 1923 är i stort bevarad, även om vissa förändringar skett i form av nya mellanväggar.

Under 1960-talet förändrades synen på konstmuseernas funktion. Den tidigare bilden av högborgerliga hem för konsten byttes ut mot ett öppnare och mer tillgängligt museum. 1959 fick Rune Falk hos White arkitekter i uppdrag att skissa på en tillbyggnad. Tillbyggnaden skulle inte bara lätta på trångboddheten i konstmuseet, den skulle också möjliggöra en genväg förbi de många trapporna. Den stod klar 1968 och bestod i en långsmal hallbyggnad, tidstypiskt glasad. Hela tillbyggnaden kom att präglas av tidens strukturalistiska ideal där de stora utställningssalarna försågs med skjutbara väggar för flexibilitet och förändbarhet. De rullande väggsektionerna fick stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt.

Museet byggs ut

1996 fick museet en ny entréhall och tillbyggnad som rymmer Hasselblad Center, museibutik och restaurang. Sedan dess finns även konstnären Pål Svenssons grindar i järn framför entrédörrarna.

Göteborgs konstmuseum har verk från 1400-talet och framåt. Här finns stora samlingar av främst nordiskt sekelskiftesmåleri. Särskilt märks Pontus och Göthilda Fürstenbergs konstsamling i det så kallade Fürstenbergska galleriet.

Göteborgs konstmuseum blev byggnadsminnesförklarat 2017.