Göteborgs konstmuseum

En omfattande om- och tillbyggnad planeras för Göteborgs konstmuseum. Museet kommer att bli nästan dubbelt så stort och byggas ut på baksidan. En arkitekttävling har genomförts och vinnaren blev Barcelonabaserade Barozzi Veiga.

Aktuellt

Vinnaren av arkitekttävlingen för om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum är utsedd. Nu kommer förslaget bearbetas och vidareutvecklas under vår och höst 2024, parallellt med arbetet med ny detaljplan.

Om arkitekttävlingen

2022 utlyste Higab, tillsammans med kulturförvaltningen och Sveriges Arkitekter, en arkitekttävling för den planerade om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum.

Tävlingen genomfördes i två steg efter en så kallad prekvalificering, där intresserade arkitektteam kunnat anmäla sitt intresse. Utifrån kompetens och tidigare erfarenheter bjöds ett antal av teamen in för att lämna in idéskisser för gestaltningen. Juryn valde sedan ut vilka team som gick vidare till slutomgången där skisserna utvecklades till förslag.

Vinnaren av arkitekttävlingen presenterades i mars 2024. Det var det välrenommerade Barcelonabaserade kontoret Barozzi Veiga som tillsammans med Stockholmsarkitekterna Hermansson Hiller Lundberg stod för det vinnande förslaget ”Ansikte mot ansikte”.

Två stenbyggnader vid en väg, en lite lägre framför en högre
Tillbyggnaden med befintlig byggnad i bakgrunden.
Interiör med ett glastak ovanför en stor sal med tegelväggar med dörröppningar.
En ljusgård kommer att binda samman den gamla och nya byggnaden.
Interiör med sal med tegelväggar och ljusinsläpp uppifrån. En person står och tittar på en skulptur.
Vy av entrétrappan och ett av de nya utställningsrummen.
Väg med tegelbyggnader, mur och grönska
Den tänkta tillbyggnaden sedd från Ekmansgatan (befintlig museibyggnad till vänster). Gestaltningsbilder av Hannes Almeräng/Barozzi Veiga
Om projektet

2021 beslutade kommunfullmäktige att anslå medel till en om- och tillbyggnad av museet för att säkerställa att det kommer kunna fortsätta hålla hög klass och fungera som konstmuseum även i framtiden.

Projektet innebär att Higab kommer göra omfattande åtgärder i den befintliga byggnaden i kombination med en tillbyggnad av ungefär samma storlek som dagens museibyggnad. Det innebär att museet får mer ändamålsenliga lokaler med bättre inomhusklimat, säkerhet och konsthantering och därmed ökade möjligheter att låna in verk från andra museer, något som varit svårt de senaste åren. Det blir också nya publika ytor för utställningar, aktiviteter och möten. Huset blir mer tillgänglighetsanpassat för besökare och får även nya personalutrymmen.

Det som främst kommer synas utifrån är den nya tillbyggnaden som sker på museets södra sida mot Skyttegatan och Lorensbergs villastad. Tillbyggnaden kommer alltså inte att påverka utseendet på fasaden som vetter mot Götaplatsen.

Arkitekttävlingen för tillbyggnaden genomfördes under 2022–2024. Göteborgs konstmuseum är byggnadsminne och hela miljön runt Götaplatsen ses som kulturhistoriskt värdefull, vilket betyder att gestaltningen har mycket att ta hänsyn till.

Byggtiden för om- och tillbyggnaden av konstmuseet beräknas till cirka 2,5 år och därtill behöver museet tid för att flytta ut och in. Om nuvarande tidplan kan hållas stänger museet 2027 och återöppnar 2031.

Mer information

1916 utlystes en tävling om gestaltningen av Götaplatsen. Tanken var att Kungsportsavenyn skulle förlängas för att avslutas med en monumental platsbildning. Detta skulle stå klart i samband med firandet av Göteborgs 300-årsjubileum och den så kallade Jubileumsutställningen. Arkitekttävlingen gjordes i två steg och ARES med göteborgsarkitekterna Arvid Bjerke, R O Swensson, Ernst Torulf och Sigfrid Ericson vann slutligen tävlingen.

Göteborgs konstmuseum byggdes mellan åren 1919-1923 efter ritningar av Sigfrid Ericson och Arvid Bjerke och ingick som utställningsbyggnad under jubileumsutställningen 1923.

Efter jubileumsutställningen 1923 öppnade Göteborgs konstmuseum först två år senare, då interiörerna färdigställts och samlingen hängts på plats. Museet blev då officiellt invigt av prins Eugen.

Göteborgs konstmuseum har verk från 1400-talet och framåt. Här finns stora samlingar av främst nordiskt sekelskiftesmåleri. Särskilt märks Pontus och Göthilda Fürstenbergs konstsamling i det så kallade Fürstenbergska galleriet.

Göteborgs konstmuseum blev byggnadsminnesförklarat 2017.

Mer historik