Dicksonska Palatset

Familjen Dicksons ståtliga köpmannavilla vid Heden rustas just nu upp och ställas i ordning för att bli mer tillgängligt för göteborgarna. 2024 räknar Higab med att ha både restaurang-, evenemangs- och kontorsverksamhet i huset.

Om projektet

Vid Heden ligger en av Göteborgs praktfullaste byggnader. Oscar Dicksons 1800-talshem erbjuder tillträde till unika interiörer av stor historisk, arkitektonisk och upplevelsemässig betydelse men har under de senaste decennierna varit sparsamt använt. Nu är det dags att låta göteborgarna ta del av denna skatt. 2022 inledde Higab upprustningen av huset och 2024 kommer det finnas både restaurang och kontor här.
Innan huset kan tas i bruk igen kommer en upprustning att genomföras.

Det här ska vi göra
  • Köket på entréplan kommer att ersättas med ett modernt restaurangkök, och de byggnadsminnesmärkta delarna av plan 2 och 3 kommer att bevaras och rustas upp med hjälp av konservatorer.
  • För att få full tillgänglighet i byggnaden kommer en ny hiss och en huvudentré med ramper från två håll att byggas.
  • Orangeriet mot Södra Vägen kommer att få helt nya glaspartier och glastak för att återskapa det ursprungliga utseendet.
  • Fönsterupprustning, ommålning av fasader samt ett nytt bandtäckt plåttak med nya takkupor och nya skorstenar kommer att utföras.
  • Ny stenläggning av gården utförs för att kunna rymma uteservering.
  • Återvinningen kommer att inrättas i det gamla vagnsskjulet på gården
  • Upprustning av trädgården med nya sandgångar och växter
  • Ett nytt smidesstaket, i samma stil som det ursprungliga, kommer att sättas runt hela fastigheten.

Mer information

Dicksonska Palatset var vid tillkomsten 1862 ett av de första påkostade stenhusen utanför vallgraven. Det byggdes åt köpmannen Oscar Dickson med familj, på sin tid en av Sveriges rikaste män. Vid den tiden var större delen av området kring Heden fortfarande obebyggt och det nya privatpalatset tronade i ensamt majestät de första decennierna. Dicksonska palatset planerades med egen trädgård och ekonomibyggnader i form av stall och vagnsbod på baksidan.

Byggnaden uppfördes i nyrenässansstil med en tydlig brittisk prägel både exteriört och interiört.
1923 sålde familjen Dickson huset till Margaretaskolan,som bedrev hushållsskolor för flickor i flera städer i Sverige. Förutom utbildning drev Margaretaskolan restaurang och festvåning. 1968 såldes Dicksonska
Palatset till Göteborgs Stad och 1973 blev huset byggnadsminne.

Mer historik

Den 21 december 1973 förklarades Dicksonska Palatset som byggnadsminne. Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet. För att reglera hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara fastställs skyddsbestämmelser för varje byggnadsminne och Länsstyrelsen ansvarar för att de efterlevs. Dicksonska Palatset finns även med i bevarandeprogrammet för Göteborg som är sammanställt av Stadsbyggnadskontoret och Stadsmuseet.

Att bedriva verksamhet i ett byggnadsminne innebär att göra det under särskilda förutsättningar – byggnaden är ett kulturarv som ska bevaras. I vanliga fall kan oftast en byggnad eller lokal anpassas till önskad verksamhet, men i Dicksonska Palatset måste verksamheten i mycket högre grad anpassas efter byggnaden.

Skyddsbestämmelserna för Dicksonska Palatset innebär begränsningar av ombyggnadsmöjligheterna. Huset får inte byggas om eller förändras exteriört. Interiört är trapphallen och paradvåningen på plan 2 med originalinredning skyddade, vilket innebär att verksamheten får anpassa sig efter befintlig interiör och rumsindelning. Alla ombyggnader som utförs måste stämmas av och godkännas av Länsstyrelsen.