Visa urval

Lokalkoncernen

Göteborgs Stads bolag ägs av koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB. Inom koncernen är bolagen indelade i sju underkoncerner eller kluster efter olika politikområden. Higab AB är moderbolag inom Lokalkoncernen med dotterbolagen Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB.

15-0391_illustration_arsredovisning_PRINT

Klicka för större bild

De fyra bolagen i Lokalkoncernen har många gemensamma beröringspunkter men arbetar utifrån olika uppdrag. Genom samverkan blir vi en starkare resurs i Göteborgs Stad. Vi har alla en roll i de utmaningar staden står inför de kommande åren:

  • utveckla och förverkliga vision Älvstaden,
  • genomföra stora omfattande ombyggnads- och nybyggnadsprojekt,
  • investera i hållbara parkeringslösningar som främjar nya resvanor och mobilitet,
  • utveckla lokala, levande och sociala handels- och mötesplatser för göteborgarna.

Aktuellt i Lokalkoncernen:

Skeppsbron

Området runt Skeppsbron ska utvecklas till en ny mötesplats vid älven för göteborgarna. Förutom det nya resecentrum som invigdes 2016 ska det anläggas kajstråk och byggas bostäder och ett underjordiskt  parkeringsgarage och skapas lokalytor för butiker, restauranger och kontor.

Frihamnen

Göteborgs centrum ska länkas samman över älven. En tät, levande och vattennära blandstad ska skapas med bostäder, arbetsplatser, handel och kultur. Det innebär bland annat byggande av nya bostäder och arbetsplatser och att nya mötesplatser ska skapas.