Hyresgäster Organisation Publicerad:

Higab arbetar för hyresstöd

Regeringen vill återinföra det statliga hyresstödet och inväntar nu godkännande från EU. Går förslaget igenom avser Higab att maximera sin stödinsats till sina hyresgäster, vilket skulle innebära full hyresrabatt för perioden januari-mars 2021.

För att underlätta för våra lokalhyresgäster vid ett positivt regeringsbeslut, kan man redan nu skicka in en ansökan för snabbare handläggning. Ansökan måste vara Higab till handa senast den 11 april.

Ansök här!

Higab kan inte garantera ett hyresstöd, då det endast kan aktiveras vid ett positivt regeringsbeslut. Vi är dock angelägna om att stötta våra hyresgäster och startar därför administrationen redan innan beslut är fattat, så att de som berörs hinner få avtal på plats inom utsatt tid. Sista dag att skicka sin ansökan till Higab är den 11 april. Därefter går Higab igenom ansökningshandlingen och gör en ekonomisk analys. Senast den 30 april ska ett avtal om hyresrabatt ingåtts mellan hyresvärd och hyresgäst. 
 
Godkänns inte regeringens förslag om hyresstöd av EU meddelas våra hyresgäster omgående. 

Hur är hyresstödet utformat? 
Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och de ekonomiska konsekvenserna som drabbat många företag väntas regeringen ta beslut om ett statligt stöd för lokalhyresgäster. Det är samma typ av hyresstöd som gick att söka under 2020, men med möjlighet till större rabatt. Den här gången handlar det om perioden januari-mars 2021 där du som hyresgäst kan beviljas full hyresrabatt. Går förslaget igenom står staten för lika stor kompensation som hyresvärden ger i rabatt, upp till max 50 procent av hyran. Då Higab avser att maximera stödet innebär det 100 procent hyresrabatt till berörda hyresgäster för kvartal 1 2021.  

Vem kan ansöka?
Om stödet verkställs kommer det rikta sig till företag i särskilt utsatta branscher som detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen och vissa andra konsumentnära branscher samt tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden. Även verksamheter som föreningar och stiftelser kan ansöka om stöd. 

Vilka som omfattas av stödet baseras på SNI-koder (SNI=Svensk Näringsgrensindelning, dvs den kod som angetts vid registrering av företaget hos Skatteverket). Observera att verksamheter som inte har ”rätt” SNI-kod ändå kan omfattas om man är verksam i en av de branscher som stödet gäller. Den fullständiga listan på branscher finns på regeringen.se.

Om beslut fattas av regeringenvad krävs för att få hyresstöd? 

  • Det ska finns ett befintligt hyresförhållande sedan senast den 31 december 2020.  
  •  Stödet betalas ut under förutsättning att det finns ett avtal mellan hyresvärd och hyresgäst om en rabatt på hyran under perioden 1 januari till och med 31 mars 2021.   
  • Avtal ska tecknas mellan hyresvärd och hyresgäst om reduktionen senast 30 april 2021. 

Om verksamheten inte uppfyller kraven för statligt stöd
Om verksamheten inte verkar inom de branscher som omfattas finns andra stödåtgärder som kan vara aktuella, till exempel anstånd med hyresinbetalning. Se mer information om hyresstöd  higab.se/for-kunder/stod-till-hyresgaster-covid-19/ 

Hur ansöker man om hyresstöd?
På Higab r vi igenom vilka av våra hyresgäster som kan beröras av stödet och det finns ett ansökningsformulär på higab.se där man kan fylla i sina uppgifterVbehöver  in ekonomiskt underlagenligt specifikationen nedan, för att kunna göra en individuell bedömning och en skyndsam behandling. 

För att ansöka om hyresrabatt alternativt anstånd behöver vi få in följande från hyresgästen: 

  • Balans- och resultatrapport för 2019 och 2020 samt beslut på omsättningsstöd/omställningsstöd. 
  • Omsättningssiffror för 2019 och 2020.  
  • Övrig dokumentation som styrker hur företaget påverkats av coronakrisen. 
  • Vilka åtgärder företaget själva gör för att förbättra situationen – handlingsplaner, personalneddragning, tillskjutande av eget kapital etc.

Sista ansökningsdag
För att Higab ska ha möjlighet att hinna upprätta avtal och skicka in alla ansökningar till länsstyrelsen inom utsatt tid måste vi få in ansökningarna, inklusive underlag, senast 11 april 2020. Att ansökningarna kommer in i tid är en förutsättning för att stödet ska betalas ut. 

Fler nyheter!