Wenngrenska Huset

Wenngrenska Huset är tillsammans med Stadshuset, Börsen och Strömska Huset en del av Kvarteret Högvakten på Gustaf Adolfs Torg. Sedan det byggdes som bostadshus på 1760-talet har det även använts som postkontor och varit hem åt Riksbanken och Hypoteksföreningen. Numera sitter stadsledningskontoret i huset.

Huset är byggnadsminne. Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Gustaf Adolfs Torg 3, 411 10, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Nordstaden 16:2
  • Byggnadsår: 1760-talet
  • Arkitekt: Bengt Wilhelm Carlberg
  • Ursprunglig användning: Bostad
  • Nuvarande användning: Kontor

Om Wenngrenska Huset

Kvarteret Högvakten

I mitten av 1700-talet uppfördes Stadshuset, Wenngrenska Huset och Strömska Huset. Tillsammans med Börsen från 1849 bildar de i dag Kvarteret Högvakten.

Ända sedan grundandet av Göteborg 1621 har Kvarteret Högvakten legat vid händelsernas centrum. Exakt hur marken var bebyggd under den första tiden är oklart eftersom många handlingar och ritningar har försvunnit i de bränder som har drabbat staden.

Området kring Kvarteret Högvakten präglas av äldre tiders tomtindelning och var redan i den första holländska stadsplanen stadens centrum där Stora Hamnkanalen och Stora Torget (nuvarande Gustaf Adolfs Torg) fungerade som en knutpunkt i handelsstaden Göteborg.

En av stora stadsbränderna ägde rum 1669 och resulterade i att delar av Kvarteret Högvakten ödelades. Flera av husen byggdes dock upp igen. Även under det följande seklet drabbades Göteborg av stora bränder och det ledde till att myndigheterna krävde byggnader i sten. I mitten av 1700-talet uppfördes stenhusen Stadshuset, Wenngrenska Huset och Strömska Huset. Tillsammans med Börsen från 1849 bildar de i dag Kvarteret Högvakten. Kvarteret fick sitt namn i början av 1900-talet och kommer egentligen från en mindre byggnad som låg framför Stadshuset och inhyste stadens militära vaktstyrka. Alla byggnaderna utom Strömska Huset är i dag byggnadsminnesförklarade.

På uppdrag av kommunstyrelsen påbörjade Higab 2016 en omfattande grundförstärkning av Kvarteret Högvakten. Samtidigt gjordes en ombyggnad för att utveckla husen och öka tillgängligheten. Dessutom fick fasaderna ny färgsättning och stora delar av Börsens interiör restaurerades. Projektet blev klart vid årsskiftet 2018/2019.

Wenngrenska Huset

Wenngrenska Huset byggdes på 1760-talet efter ritningar av Bengt Wilhelm Carlberg. Det utformades som bostadshus åt Sven Wenngren, som var rådman och sekreterare i Ostindiska kompaniet, och bestod ursprungligen av en huskropp i två våningar med brant valmat tak och entré mot torget. Senare tillkom ett gårdshus mot öster och en huslänga mot väster. Det är oklart när det skedde, men på en stadsplan från 1803 syns förändringarna. Då hade även en kryddträdgård planterats på gården. 1813 byggdes huvudbyggnaden på med en våning.

1820 såldes Wenngrenska Huset till postdirektör Anders Gjers som inrättade ett postkontor i huset och under några år fanns även Riksbanken här. I enstaka källor förekommer uppgifter om att det ska ha legat en populär krog i huset, Fernborgs källare. Det har dock inte kunnat bekräftas.

Längan längs Torggatan, som huvudsakligen användes som bostadshus, byggdes på med två våningar 1830.

Mellan 1842-1853 ägdes Wenngrenska Huset av artillerikaptenen G J von Knorring. Han sålde vidare byggnaden till Hypoteksföreningen och det fick då namnet Hypoteksföreningens hus. Under 1850- och 1860-talet byggdes det östra gårdshuset på med en våning och på 1870-talet flyttade postverksamheten till ett nybyggt hus vid Packhusplatsen.

Fasaden mot Gustaf Adolfs Torg fick sitt nuvarande utseende efter en ombyggnad 1881 och året efter tillkom ett friliggande gårdshus. 1929 byggdes det ihop med huslängan längs Torggatan.

1962 flyttade stadens kommunledning in i huset och det ledde till att stora förändringar gjordes interiört.

Wenngrenska Huset byggnadsminnesförklarades 1973 och har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991.