Kviberg – Tygförrådet

Användes under många år som förråd och verkstad på Kvibergs Kaserner. Husets arkitektur påminner till vissa delar om Kronhuset som byggdes som lagerhus för militär utrustning på 1600-talet.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1996.

Information om fastigheten

  • Adress: Tyghusvägen 4, 415 27, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Kviberg 27:2
  • Byggnadsår: 1931
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Förråd och verkstad åt artilleriregementet
  • Nuvarande användning: Verkstad, föreningslokal, kontor

Om Kviberg – Tygförrådet

1931 byggdes tygförrådet i Kviberg. Det ersatte då bland annat Kronhuset & Kronhusbodarna i Västra Nordstan som förråd och verkstad för Göta artilleriregemente. Husets arkitektur blev något ålderdomlig till karaktären och påminner till vissa delar om Kronhuset som uppfördes som tyghus (lagerhus för militär utrustning) 1642–1654.

Tygförrådet i Kviberg består av en mellandel i en våning och två flyglar i två våningar. Det har en putsad fasad, branta tak med utbyggda takkupor och fönster som är indelade i fyra lika stora bågar med sex rutor i varje.

En del av huset används fortfarande som verkstad och i de övriga delarna finns både förenings- och kontorsverksamhet.

Om Kvibergs Kaserner

1805 byggdes borgerskapets nya kasern vid nuvarande Kaserntorget, på den plats där gamla telegrafen numera ligger. Men när Kungliga Göta artilleriregemente flyttade in på området stod det klart att kasernbyggnaden redan var liten. Nya byggnader fick därför byggas och köpas in efterhand eller användas tillfälligt, däribland Kronhuset som fick fungera som sädesmagasin. Mot slutet av 1800-talet hade kasernbyggnaden även fått problem med sättningar och allmänt förfall. 1875 gav Kungl. Maj:t i uppdrag åt arméförvaltningen att undersöka möjligheten att förflytta regementet. Efter flera års undersökningar stod det klart att marken vid Kvibergs Landeri var det bästa alternativet. Handlaren J.J. Ekman, som ägde fem sjättedelar av landeriet, var villig att överlåta egendomen för Kronans räkning.

Den största kasernen i sitt slag

1890 köpte Kronan Kvibergs Landeri och Erik Josephsson, arkitekt vid Kungliga Arméförvaltningens fortifikationsdepartement, ritade Kvibergs Kasernetablissement, sedermera kallat Kvibergs Kaserner. 1892 togs det första spadtaget av byggnadsfirman F O Peterson & Söner AB och 174 000 dagsverken senare kunde Göta artilleriregemente flytta in på det nya området. Kasernen var vid invigningen 1895 den största i sitt slag i Sverige.

Byggnaderna utformades i tidstypisk stil som var inspirerad av gotiken och medeltida borgararkitektur. Samtliga byggnader har fasader av rött tegel och svart plåt på taken.

Husen är i huvudsak symmetriskt placerade och omfattade ursprungligen bland annat kanslibyggnad, kaserner, exercishus, matsal, vinterstall, sommarstall och ridhus. Byggnaderna grupperades kring en nedre och en övre kaserngård samt en bakre kaserngård mot norr.

I samband med flytten till Kviberg omorganiserades regementet till att bli ett utbildningsregemente för fältartilleriet.

Efter hand utvidgades anläggningen. 1903-05 tillkom tre stallbyggnader (Stallarna) på bakre kaserngården. En officersmäss (Götamässen) uppfördes 1912 och ett sjukhus 1921. Sjukstallet byggdes 1931 och samma år flyttade regementet sina förrådslokaler i Kronhuskvarteret till det nybyggda Tygförrådet på Kviberg. Bredvid officersmässen tillkom ett fritidshem 1943.

Regementet läggs ner

Regementet fanns kvar på Kviberg till 1962 då det lades ner och ersattes av Göta luftvärnsregemente, Lv6. När Lv6 flyttade till Halmstad 1994 var en hundraårig militär epok på Kviberg över.

Hela miljön har både ett stort militärhistoriskt och byggnadshistoriskt värde. 1971 förklarades de centrala delarna av Kvibergs Kaserner som statligt byggnadsminne och enstaka byggnader i områdets yttre del ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram.

Kvibergs Kaserner med tillhörande byggnader har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1996.

I dag ryms verksamheter inom idrott, föreningsliv, skola och kultur på Kvibergs Kaserner.