Hyresgäster Publicerad:

Så fungerar stadens hyresmodell för kultur- och föreningsverksamhet

Inom kort kommer Göteborgs Stads nya hyresmodell för kultur- och föreningsverksamhet att börja införas, vilket berör en del av Higabs nuvarande hyresgäster som kommer att få en ny hyresvärd. Här beskriver vi hur modellen fungerar.
Tegelbyggnader vid vatten

Bakgrunden till att en särskild hyresmodell tagits fram är ett politiskt initiativ med ambitionen att långsiktigt tillgodose behovet av lokaler för kultur- och föreningsverksamhet i Göteborg. Verksamheterna själva har också efterfrågat ett gemensamt förhållningssätt från kommunens sida, och uppdraget omfattade att ta fram en modell för långsiktig och jämlik hyressättning med likvärdig subvention av hyran i relation till marknadshyra.

Det innebär att samma typ av verksamheter får samma hyra för likvärdiga ytor i stadens lokaler, vilket följer kravet på jämlikhet i den kommunala behandlingen och främjar kultur- och föreningslivet i stort.

Tre hyresnivåer

2020 tog kommunfullmäktige beslut om den nya modellen som innebär att idrotts- och föreningsförvaltningen (IOFF) hyr aktuella lokaler av Higab och övriga kommunala hyresvärdar. De hyr sedan i sin tur ut dem till verksamheterna till samma hyra.

Modellen har tre hyresnivåer mellan 350 – 900 kr/kvm och år. Vilken nivå en lokal ligger på beror på geografiskt läge och attraktivitet, men alla tre nivåerna ligger lågt i jämförelse med marknadshyran för motsvarande lokaler i samma område.

Hyresmodellen gör att kultur- och föreningslivets lokaler får en mer likvärdig hyressättning och samtidigt en likvärdig subvention av lokalerna. För de allra flesta av Higabs hyresgäster innebär modellen att deras hyra blir lägre eller oförändrad, men för ett fåtal innebär den tyvärr en höjning då verksamheten haft en mycket låg hyresnivå innan. IOFF och Higab för samtal med berörda hyresgäster för att se vad det kan finnas för alternativ för att mildra övergången. För verksamheter som får höjd hyra kan det även vara aktuellt med ett högre lokalbidrag eller verksamhetsstöd. Berörda hyresgäster vänder sig då till den förvaltning som ger stöd till den typ av verksamhet som de bedriver.

Valfritt att gå in i modellen

Efter att kommunfullmäktige tog beslutet har Higab och IOFF tillsammans arbetat vidare med att identifiera vilka lokaler och hyresgäster som omfattas av modellen och hur administrationen kring tillämpningen ska gå till.

För att en kultur- eller föreningsverksamhet ska omfattas av modellen måste de dels hyra en lokal som anses lämplig för modellen och dels uppfylla de grundläggande kraven i Göteborgs Stads riktlinjer för föreningsbidrag samt ha bidrag eller stöd från en av de bidragsgivande förvaltningarna som IOFF eller kulturförvaltningen. Dessa hyresgäster kommer att fått ett erbjudande att gå med när nuvarande avtalsperiod löper ut. Tackar de ja blir IOFF ny avtalspart och den nya hyran börjar tillämpas när nytt avtal skrivits. Alla hyresgäster kommer alltså inte komma med i modellen samtidigt.

Det finns även möjlighet att tacka nej till att ingå i modellen och fortsätta hyra lokal direkt av Higab. Då regleras hyressättningen på samma sätt som för våra övriga hyresgäster inom andra verksamhetsområden, i enlighet med likabehandlingsprincipen i vårt ägardirektiv.

Här hittar du Göteborgs Stads information om hyresmodellen

Mer information om Higabs hyressättning