Stadsutveckling Publicerad:

Världskända arkitekter gestaltar Göteborgs konstmuseum

Den välrenommerade arkitektbyrån Barozzi Veiga vinner arkitekttävlingen för om- och tillbyggnaden av en av Göteborgs mest kända byggnader, konstmuseet vid Götaplatsen.
– Gestaltningen förädlar en redan högklassig byggnad och kulturmiljö med ödmjukhet och inlevelse, säger Kajsa Wide, arkitekt och projektledare hos fastighetsägaren Higab som samordnat tävlingen.
Två stenbyggnader vid en väg, en högre i bakgrunden och en lite lägre i förgrunden.

Arkitekterna Barozzi Veiga med kontor i Zürich och Barcelona är kända världsarkitekter, med bland annat flera uppdrag för museer runt om i världen. Exempelvis har de ritat om-, till- och nybyggnader för Art Institute of Chicago, för Bünder Kunst museum i Chur och för judiska museet i Bryssel. Göteborgs konstmuseums om- och tillbyggnad blir deras första projekt i Sverige.

I det vinnande förslaget ”Ansikte mot ansikte” har Barozzi Veiga samarbetat med Stockholmsbaserade arkitektkontoret Hermansson Hiller Lundberg. En av de största utmaningarna, enligt arkitekterna, var att komponera en ensemble som är lyhörd för platsens specifika egenskaper, som tillför mervärde till den befintliga byggnaden och som, ur en stadsmässig synvinkel, löser förhållandet mellan museet och det närliggande småskaliga bostadsområdet.

Interiör med ett glastak ovanför en stor sal med tegelväggar med dörröppningar.
En ljusgård kommer att binda samman den gamla och den nya byggnaden.

– Den nya volymen ska uppfattas som ett komplement till den historiska byggnaden, men också som ett element med egen karaktär som utmärker sig genom sin geometriska kontrast till den befintliga naturen. Genom att lyfta fram de karakteristiska klipporna och integrera dem i fasadernas komposition blir tillbyggnaden rotad på platsen och framstår som en halvt nedgrävd sockel som sticker upp ur marken, säger arkitektteamet Barozzi Veiga.

Flygbild över Götaplatsen i Göteborg där ett antal hus syns uppifrån
Vybild där tillbyggnaden syns bakom konstmuseet med ljusgården mellan byggnadskropparna.
Största kultursatsningen någonsin

Bakgrunden till arkitekttävlingen är att museet, som fyllde 100 förra året, är i behov av att byggas om och till. Idag uppfyller lokalerna endast delvis internationella krav på klimat, tillgänglighet, säkerhet och arbetsmiljö. Detta påverkar möjligheterna att hålla samma höga klass på verksamheten och bevara konstsamlingarna på bästa sätt.  Den nya tillbyggnaden, som kommer att uppföras på baksidan, innebär att museet får dubbelt så mycket ytor att visa konst. Tidigare stängda ytor i huset kommer att bli publika och huvudentrén byggs om för bättre tillgänglighet och anpassas för fler besökare.
– Om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum är en milstolpe i museets historia och den största kulturpolitiska satsningen som planeras i Göteborg. Det framtida konstmuseet kommer att stärka Göteborg som destination och bidra till en mer attraktiv stad och region med ett starkt och levande kulturliv. Detta blir århundradets konsthändelse i Göteborg, säger Anna Rosengren, direktör för Göteborgs Stads kulturförvaltning.  

Interiör med sal med tegelväggar och ljusinsläpp uppifrån. En person står och tittar på en skulptur.
Vy av entrétrappan och ett av de nya utställningsrummen.
 En låg tillbyggnad

Något som utmärker det vinnande förslaget är att det är en förhållandevis liten byggnad på platsen. Tillbyggnaden är gestaltad i gult tegel som resten av museet och de båda byggnaderna binds ihop med en ljusgård. Ett grepp som juryn framhöll som en stor styrka är att de nya utställningsrummen förlagts på samma plan som skulpturhallen i den befintliga byggnaden, och på så sätt skapar tydlighet och en lätthet för besökarna att orientera sig.
– Att arkitektteamet utmanade förstudiens större synliga byggnadskropp visar på stor förståelse för situationen, och därigenom är de också det tävlingsbidrag som tar störst hänsyn till den befintliga byggnaden, den känsliga kulturmiljön och de närliggande bostadskvarteren. Göteborgs konstmuseum är inte vilken byggnad som helst. Det känns tryggt att kunna lämna det här ärofyllda uppdraget till ett team med så internationellt erfarna museiarkitekter. Och som dessutom tagit sig an utmaningen med sådan skicklighet, säger Kajsa Wide.

Väg med tegelbyggnader, mur och grönska
Den tänkta tillbyggnaden sedd från Ekmansgatan (befintlig museibyggnad till vänster).
Bearbetning och vidareutveckling

Att arkitekttävlingen nu är avslutad innebär inte att ritningarna är färdiga utan snarare att det nu finns en genomarbetad skiss som behöver bearbetas, utvecklas och finslipas. Detta arbete gör arkitekterna tillsammans med Higab och verksamhetsrepresentanter under vår och höst 2024, parallellt med att förslaget arbetas in i den nya detaljplan som håller på att tas fram.

Enligt nuvarande tidplan kommer Göteborgs konstmuseum stänga inför om- och tillbyggnaden 2027, och återöppna 2031.

För mer information kontakta:

Frågor om arkitekttävlingen och om- och tillbyggnaden
Kajsa Wide, arkitekt SAR/MSA, projektledare tidiga skeden, Higab
kajsa.wide@higab.se, tel 031-368 53 45

Frågor om Göteborgs konstmuseum och dess verksamhet
Britta Söderqvist, avdelningschef Göteborgs museer och konsthall, Göteborgs Stads kulturförvaltning,
britta.soderqvist@kultur.goteborg.se, tel 031-368 36 85


Samtliga gestaltningsbilder samt pressbilder på arkitekterna finns att hämta på mynewsdesk.com/se/higab 

Samtliga tävlingsförslag publiceras på Sveriges Arkitekters hemsida arkitekt.se

Ur juryns motivering:

ANSIKTE MOT ANSIKTE

Med stor skärpa och skicklighet placeras tillbyggnaden in i den känsliga kulturmiljön och gör ett litet och precist avtryck på den säregna platsen.

Interiört leds besökaren genom en väl avvägd sekvens av inlevelsefullt utformade rum – i en vandring upp mot ljuset och det nya samlande konstplanet med nya utställningshallar för unika besöksupplevelser.

Göteborgs konstmuseum har fått ett värdigt tillägg.

Jurymotiveringen i sin helhet finns på Sveriges Arkitekters hemsida arkitekt.se

Om arkitekttävlingen

  • Tävlingen har genomförts i två steg. Efter prekvalificeringen 2022 fick sex team möjlighet att utarbeta varsitt förslag. Av dessa valdes de tre, som bedömdes ha störst utvecklingspotential, ut till steg 2 där de fick vidareutveckla sina förslag i sista delen av tävlingen.
  • Först efter att tävlingen avslutats fick juryn veta vilka arkitektteam som stått bakom förslagen, då det har rått strikt anonymitet för samtliga tävlingsdeltagare under processen.
  • Juryn har bestått av representanter för Higab, kulturförvaltningen/Göteborgs konstmuseum, stadsbyggnadsförvaltningen samt sakkunniga från Sveriges Arkitekter.
  • Utöver juryn har referensgrupper med kompetens inom bland annat byggnadsvård, geoteknik och konstruktion fått ta del av materialet och ge sina inspel.

Relaterat