Arbetsmiljö Publicerad:

Pressmeddelande: Higabs utredning klar – ingen rådande tystnadskultur

Tillfredsställande rutiner och en god kunskapsnivå. Det visar den utredning som Higab gjort för att undersöka om bolagets medarbetare vet hur en situation ska hanteras när personal utsatts för hot i tjänsten.

– Vi nöjer oss dock inte med detta. För att ytterligare bredda kunskapen kommer vi att genomföra en extra utbildningsinsats och resultatet av det kommer jag att redovisa för styrelsen som också ser allvarligt på dessa frågor. Våra medarbetare ska känna sig trygga på jobbet, säger Per-Henrik Hartmann, vd på Higab.

Två medarbetare med Higab-tryck på ryggarna.

Det var i samband med medias granskning om tystnadskultur inom Göteborgs Stad som artiklar publicerades om en tidigare Higab-medarbetare som några år tidigare ska ha känt sig hotad i tjänsten av hyresgäster i bolagets lokaler. Det nämndes även att det har funnits en tystnadskultur på Higab. Rapporteringen ledde till att Higab omgående startade en utredning för att undersöka om bolaget har tydliga rutiner eller om arbetssättet behöver förbättras.

– Jag har gjort en grundlig genomgång av våra dokument och riktlinjer. Jag har också intervjuat medarbetare. Under år 2020 och 2021 har ett stort utvecklingsarbete pågått av våra rutiner. Nu säkerställer vi att alla vet vad det står i de nya dokumenten och att de efterföljs på ett korrekt sätt, säger Ida Lindgren, hållbarhets- och säkerhetsansvarig på Higab.

Förtal

Utöver utredningen har bolagets vd även tittat närmare på hur situationerna med den före detta Higab-medarbetaren hanterades internt. Enligt de inblandade cheferna ska situationen som särskilt lyfts i media inte handlat om hot utan om förtal. För att se om den bilden stämde överens med den före detta medarbetarens har Higab begärt ut den polisanmälan som medarbetaren hänvisar till, men på polisen finns ingen anmälan registrerad kopplad till händelsen varpå de båda bilderna inte går att jämföra. Medarbetaren har i media nämnt att hen känt sig tvingad att ta tillbaka polisanmälan, men enligt polisen kan inte en anmälan dras tillbaka. Det innebär dock inte att bolaget utesluter att medarbetaren varit i kontakt med polisen, inte heller att arbetsmiljön kan vara tuff för medarbetare på Higab eller innehålla allvarliga situationer som hot eller trakasserier.

– Det är viktigt att vi säkerhetsställer att alla på Higab vet var gränserna går. I våra medarbetares arbetsvardag behöver olika typer av situationer hanteras och det är inte ovanligt att de får ta emot hårda ord vid svåra förhandlingar med hyresgäster eller entreprenörer. Även nedvärderande mejl inkommer såväl till organisationen som till enskilda medarbetare – inte sällan i samband med medierapportering. Även om detta inte utförs av kriminella personer eller är kopplat till organiserad brottslighet kan det leda till en svår arbetssituation och vi kan tydligare behöva agera på detta framåt, säger Ida Lindgren.

Tystnadskultur

Påståendet att det skulle finnas en tystnadskultur är något som Higab tar på stort allvar och bolagets vd Per-Henrik Hartmann uppmanade alla anställda att ta kontakt med honom om de känt sig felaktigt behandlade eller upplever en tystnadskultur på bolaget. Inga tecken på tystnadskultur har dock framkommit och det har heller inte visat sig i medarbetarenkäten HME (hållbart medarbetarengagemang) där Higab har näst bäst resultat i staden och Higabs chefer får höga betyg – inte minst gällande det kommunikativa ledarskapet. Dessutom gjordes en fördjupad medarbetarenkät med temat ”hur har du det på jobbet” i våras, men inte heller där lyfts tystnadskultur. I samtliga enkäter är medarbetarna anonyma.

Higabs vd Per-Henrik Hartmann står på Gustaf Adolfs Torg.

– Utredningen som vi nu har genomfört visar på en god organisationskultur och att det finns en tilltro till dagens ledning. Samtidigt har det framkommit i ett fåtal medarbetarintervjuer att det kan finnas ett historiskt arv av begränsad tillit hur Higab tidigare har drivits. Under de senaste åren har Higab omorganiserats och arbetat aktivt med ledarskapsutveckling. Det har lett till att vi stärkt teamkänslan på bolaget och skapat en ännu bättre arbetsmiljö med fler nöjda medarbetare, säger Per-Henrik Hartmann, vd på Higab.

För mer information kontakta:

Per-Henrik Hartmann, vd Higab, 031-368 53 24, per-henrik.hartmann@higab.se

Bilder finns att hämta på mynewsdesk.com/se/higab

Tillägg efter publicering (2021-09-30)

Efter att ovanstående pressmeddelande publicerats tog den före detta medarbetaren kontakt och delgav Higab en kopia på en polisanmälan som hen gjort i februari 2018. När Higab gjorde  utbegäran till Polisens diarium som nämns i pressmeddelandet fanns inte denna anmälan med i det material som lämnades ut.

I och med att vi fick ta del av anmälan kan vi se att rubriceringen på anmälan var förtal och att innehållet i anmälan för övrigt stämmer överens med den information Higab sedan tidigare känner till kring ärendet.

Fler nyheter!