Stadsutveckling Publicerad:

Nytt steg mot en arenalösning

Igår beslutade kommunfullmäktige om nästa steg för evenemangsområdet och stadens nya arenor. Det innebär att Higab i det fortsatta arbetet kommer att fokusera på arenornas placering och utformning.
Utsiktsbild över stadsmiljö med en arena i mitten.

Det fortsatta arbetet med planering och utredning behövs för att bättre förstå områdets möjligheter och begränsningar. Detta gäller såväl ekonomiska förutsättningar som frågor kring exploatering, logistik, trafik och kulturmiljö. Programansvariga är stadsledningskontoret, som förutom med Higab samverkar med stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret och Got Event.

Arena på Scandinaviums tomt

Beslutet i kommunfullmäktige innebär att huvuduppdraget blir att planera för en ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet med placering av arenan på Scandinaviums tomt. Parallellt med detta ska programmet fortsatt utreda en om- och tillbyggnation av Scandinavium, samt placering av ett nytt centralbad norr om Valhallagatan.

Valhallabadet

Kommunfullmäktiges beslut förordar en rivning av Valhallabadet på lång sikt, när det nya centralbadet är på plats. Reaktionerna kring detta har varit blandade; många göteborgare har vuxit upp med Valhallabadet och det finns även kulturhistoriska värden i de ursprungliga delarna av byggnaden, inte minst mosaikväggen av Nils Wedel.
– Innan en rivning verkställs är det dock en lång process och programmet kommer nu att utreda samtliga förslag vidare där Higab som fastighetsägare kommer att titta på konsekvenserna för våra byggnader, inte minst ur den kulturhistoriska aspekten, säger Jerker Westerberg, projektledare på Higab.

Levande stadsdel

Målsättningen är att evenemangsområdet ska bli en levande stadsdel med trygga gatumiljöer, liv och rörelse. Planeringsarbetet är mycket komplext med många behov och beroenden att ta hänsyn till, både människor som rör sig och vistas i området och påverkan på gaturummet i stort under lång tid.
– Fasen vi går in i nu är därför oerhört viktig. Det är nu vi ska fördjupa våra kunskaper så att vi kan landa i den bästa helhetslösningen, säger Jerker Westerberg.