Byggnadsvård Publicerad:

Kronans bryggeri säkras för framtiden

Brygghus, polisstation och bibliotek – Kronans bryggeri i Majorna har haft många funktioner genom åren. Nu säkrar Higab upp den ståtliga tegelbyggnaden för framtida generationer genom en grundförstärkning.
Spårvagn åker förbi tegelbyggnaden Kronans Bryggeri.

1893 fick Pripps och Lyckholms bryggerier i Göteborg konkurrens av det nybyggda bryggeriet Kronan på Karl Johansgatan. Anläggningen omfattade flera byggnader med olika funktioner. Den än idag bevarade huvudbyggnaden gavs en påkostad exte­riör gestaltning och utformades enligt tidens ideal i en medeltidsinspirerad stil med inslag av torn, trappstegsgavlar och hörnkedjor.

Efter att bryggeriet lades ned 1917 har byggnaden haft ett flertal funktioner, bland annat låg Majornas polisstation här 1925-1966.

Nu ska den 130-åriga fastigheten säkras för framtiden genom en grundförstärkning som görs för att förebygga sättningsskador. De planerade åtgärderna kommer innebära ingrepp i stommen i form av pålning genom väggar och grundmurar.

Dekorativa smidesgrindar mot Karl Johansgatan, troligen ursprungliga. Grindarna kommer skyddas och hanteras varsamt.

Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och är ett tydligt exempel på en bryggeribyggnad från en expansiv period inom svensk bryggerinäring. Exteriören är relativt välbevarad och speglar tidens arkitektoniska ideal. Det är därför avgörande med antikvarisk kompetens och hela projektet genomförs i samråd med byggnadsantikvarie för att minimera ingreppen.

– Vi kommer visa stor hänsyn till husets stomme, fasadtegel och originalmaterial säger Francisco Ormazabal, projektledare på Higab.

Arbetet beräknas pågå till april 2023.

Byggnadens historia

Kronans Bryggeri omkring 1910. Notera det ursprungliga mittpartiet med sin dekorativa utformning. Ursprungligen fanns även två dekorativt utformade s.k. sidorisaliter, vilka togs ned 1903. Bildkälla: Göteborgs stadsmuseum.

Huvudbyggnaden uppfördes som brygghus för Bryggeri AB Kronan år 1892 efter ritningar av Johan Emil Billing. Bryggeriet hade bildats år 1891 av bland andra ingenjör Henrik Pripp, sonson till J A Pripp. Avsikten var att tillverka öl och andra maltdrycker samt kolsyrade drycker. Anläggningen omfattade mälteri, bryggeri, maskinhus, lagerkällare och trapphus. Här fanns också arbetarbostäder och stallbyggnader. Vid sekelskiftet var 150 personer verksamma vid bryggeriet som bryggde över 50 000 liter pilsner, lagerdricka och bayerskt öl per år.

Bryggeriet lades ned 1917, då också fastigheten vid Karl Johansgatan såldes till Göteborgs Livsmedelsnämnd för lagring av livsmedel i samband med första världskriget. Åren 1925–1966 låg Majornas polisstation i de gamla bryggerilokalerna – häktescellerna finns kvar än idag.

Kronans bryggeri på 1910-talet. Här syns det äldre pannhuset med sin skorsten och till höger om detta en idag riven jäs- och lagerbyggnad. Bildkälla: Göteborgs stadsmuseum.

I andra delar av byggnaden hade Systembolaget lager. Lokalerna har också använts för verkstäder, småindustri och bibliotek. Efter en omfattande miljöanpassning och renovering av lokalerna under åren 1999–2001 används huset idag som kontor.