Hållbarhet Medarbetare Publicerad:

Higabs medarbetare ligger bakom nya hållbarhetsinitiativ

För att skapa nya hållbarhetsinitiativ har Higab genomfört Förändringslabbet där alla medarbetare har fått komma med egna idéer. Nu förvandlas förslagen till aktiviteter som ska genomföras under 2022.

– Målet var att alla på Higab skulle få reflektera över vad vi som fastighetsbolag kan göra för att bidra till en mer hållbar planet. Engagemanget var fantastiskt och våra medarbetare visade prov på stor öppenhet, lust och kreativitet. Vi fick in cirka 80 idéer som nu har trattats ner till 19, säger Ida Lindgren, hållbarhets- och säkerhetsansvarig på Higab.

Tre av Higabs medarbetare står inne i Stora Saluhallen.

Hållbara byggmaterial

Förändringslabbet genomfördes i september och bestod av workshops där Higabs medarbetare delades in i grupper och fick i uppgift att tillsammans spåna fram idéer som kan bli satsningar som bidrar till en hållbar utveckling. Några av dem som nu kan bli verklighet är återbruk, integrera människor som står långt bort från arbetsmarknaden, satsa på hållbara byggmaterial och sätta av ett visst antal procent till test av nya hållbarhetsidéer i varje byggprojekt.

– Under hösten kommer vår ledning att ta idéerna vidare och de kommer sedan att prioriteras inför nästa års verksamhetsplan. Några av dem blir nyckelaktiviteter, några kommer drivas som stödjande aktiviteter och några kommer drivas på avdelningsnivå eller som andra initiativ.

Förändringslabbet är en del av Higabs strategi för hållbarhet för att nå målet ”vi agerar för hållbarhet i allt vi gör” och arbetet bedrivs av medarbetarna för att göra bestående förändringar. De samhällsutmaningar som Förändringslabbets idéer ska råda bot på är identifierade i Göteborgs Stads program för en jämlik stad, klimat- och miljöprogrammet och det näringslivsstrategiska programmet. Under 2021 har medarbetarna även haft flera kunskapshöjande aktiviteter som har utgått från dessa samhällsutmaningar.

Fler nyheter!