Behandling av personuppgifter

Higab behandlar alltid personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lag. Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi har och för hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till en individ, t ex namn, adress och kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till en individ, t ex namn, adress och kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Hyresgäst lokal
Inom ramen för ett hyresförhållande är det främst personuppgifter för kontaktpersoner respektive hyresgäster som är enskild firma eller privatperson som vi behandlar. Sådana uppgifter kan t ex omfatta namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer och information om lokalen. I vissa fall inhämtar vi även en kreditupplysning för att säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att erlägga hyra för lokalen.

Hyresgäst bostad
Higab behandlar personuppgifter för individ som blivit erbjuden bostad i någon av våra fastigheter eller som är hyresgäst hos oss. För ny hyresgäst behöver vi även behandla uppgifter om ekonomi, anställning och hur personen skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner som lämnats till oss. Om personen har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Skyddade personuppgifter hanteras enligt våra rutiner för sådana.

Personuppgifter vid felanmälan
I samband med felanmälan har du möjlighet att lämna dina kontaktuppgifter om du vill ha återkoppling under ärendets gång. Dina uppgifter kan komma att lämnas till våra leverantörer och samarbetspartners i de fall det behövs för att utföra åtgärder inom ramen för felanmälan.

Syfte med behandling av personuppgifter

Hyresgäst lokal

 • Fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet, vilket bl a inkluderar hyresaviseringar och hyresförhandlingar.
 • Utföra löpande förvaltning och underhåll av lokalen, vilket inkluderar kommunikation med kontaktperson.
 • Fastställa eller styrka eventuella rättsliga anspråk, exempelvis genom kontroller under hyresförhållandet i syfte att säkerställa att lokalen används i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med hyresavtalet.
 • Skicka information till kontaktperson via de kontaktuppgifter som vi har tillgång till.
 • Ta fram statistik, göra kundundersökningar och följa upp interna rutiner och policys.

Hyresgäst bostad

 • Fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet, vilket bl a inkluderar hyresaviseringar och hyresförhandlingar.
 • Utföra löpande förvaltning och underhåll av lokalen, vilket inkluderar kommunikation med hyresgäst.
 • Skicka information till hyresgäst via de kontaktuppgifter som vi har tillgång till.
 • Tillvarata ett eventuellt rättsligt anspråk, t ex vid förekomst av störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i bostaden.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Vår behandling av personuppgifter sker i huvudsak för att fullgöra och administrera våra skyldigheter enligt hyresavtalet med hyresgästen. För det fall hyresgästen är en privatperson eller enskild firma sker behandlingen med stöd av den rättsliga grunden ”fullgörande av avtal” medan behandlingen sker med stöd av ”ett berättigat intresse” om hyresgästen är en juridisk person. För annan behandling som utförs har vi ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna, t ex för att skicka information, göra kundundersökningar samt tillhandahålla tjänster som är relaterade till uthyrningen.

Vilka får ta del av personuppgifterna?

Inom ramen för hyresförhållandet, kan vi komma att lämna ut personuppgifter till leverantörer och samarbetspartners som tillhandahåller tjänster till oss (t ex underhållstjänster). Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig, t ex genom att avtal innehåller de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.Om det förekommer störningar, betalningsförsummelser eller andra överträdelser av hyresavtalet eller tillämpliga bestämmelser kan vi komma att lämna ut uppgifter till berörda myndigheter. Vi lämnar även ut personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi är ett kommunalt bolag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, t ex hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter i handlingar enligt vår dokumenthanteringsplan.Vi sparar uppgifter om kontaktperson så länge denne är registrerad som kontaktperson. Informationen uppdateras om hyresgästen anmäler annan kontaktperson. Uppgifter om betalning av hyra sparas under den tid som krävs enligt bokföringslagen.

Rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Individer har rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag), dvs rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av personuppgifter.
 • Rätt till rättelse, dvs en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering, dvs en rätt att få uppgifter borttagna.
 • Rätt till begränsad behandling, dvs en rätt att kräva att vår behandling begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet, dvs en rätt att begära att uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag.
 • Rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter.
 • Rätt att inge klagomål till myndighet om att vi inte behandlar personuppgifterna enligt lag.

Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall en registrerad person skulle vilja utöva någon av rättigheterna kan denne kontakta oss via info@higab.se eller 031-368 53 00. Blankett för att begära ut registerutdrag över dina personuppgifter hittar du här (pdf).

Dataskyddsombud

Alla förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad har ett utsett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.Person som finns registrerad får kontakta dataskyddsombudet avseende frågor som rör behandlingen av dennes personuppgifter och utövandet av dennes rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Kontaktuppgift dataskyddsombud: dso@intraservice.goteborg.se