Villa Belparc

Huset är en tidstypisk 1930-talsbyggnad i funkisstil och blev ett av de första i sitt slag i Göteborg. Under många år hade nykterhetsorganisationen Vita Bandet verksamhet i huset, men numera går det under namnet Villa Belparc och är känt för sin restaurang och sitt café med uteservering och sommarscen.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: A O Elliots Väg 10, 413 08, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Slottsskogen 719:12
  • Byggnadsår: 1936
  • Arkitekt: Ragnar Ossian Swensson
  • Ursprunglig användning: Restaurang, nykterhetsförening
  • Nuvarande användning: Restaurang, konferensverksamhet

Om Villa Belparc

Slottsskogen tillhörde ursprungligen Älvsborgs Kungsladugård och var från och med Göteborgs grundläggande 1621 delvis öppen för stadens invånare. Det dröjde fram till 1868, när Majorna förenades med Göteborg, innan Slottsskogen övergick i stadens ägo. Strax därefter beslutade stadsfullmäktige att Slottsskogen skulle ställas i ordning till en folkpark efter engelsk modell.

Tidigare hade området till största delen bestått av skog med fri växtlighet och vilda djur, ett stort antal ekar och låglänta delar med sumpmark. Men 1876 öppnades första delen av den nya parken för allmänheten, vilket inkluderade dammar, öppna gräsytor och planteringar. Därtill hade en djurpark med säldamm tillkommit.

Omkring sekelskiftet 1900 fanns det tre restauranger i Slottsskogen – Björngårdsvillan, Malmgårdsrestaurangen vid nuvarande Gräfsnässtugan och Vinterpaviljongen vid Stora Dammen. Fram till 1904 hade dessa restauranger fullständiga rättigheter och de nästkommande åren fram till 1909 serverade man öl och vin. Därefter blev det förbjudet att servera alkohol i Slottsskogen och på Valborgsmässoafton samma år öppnade kvinno- och nykterhetsorganisationen Vita Bandet sin servering i den gamla Vinterpaviljongen. Det ledde till nya kategorier av besökare och restaurangen blev en naturlig mötesplats efter långpromenader eller fågelskådning.

Vita Bandets nya hus invigs

Byggnaden utökades 1913 med en musikveranda och en större terrass och serveringen fortsatte här fram till 1936 då paviljongen revs. Året därpå nyinvigdes Vita Bandet i en modern vitputsad funkisbyggnad ritad av arkitekten R O Swensson, vilket göteborgarna i dag känner igen som Villa Belparc.

Huset är en tidstypisk 1930-talsbyggnad i funktionalistisk stil och blev ett av de första i sitt slag i Göteborg. Huset är gjort i sten med nästan helt plana tak och slätputsade ljusa fasader. Karaktäristiska delar är den framskjutna kubiska matsalsdelen och cafédelens mjukt rundade hörn med ett genomgående horisontellt fönsterband.

När den invigdes uppvisade den stora skillnader mot den föregående Vinterpaviljongen som hade brant sadeltak, hög detaljering och snickarglädje. Den nya restaurangbyggnaden var dessutom större, men fick ungefär samma placering nära kanten av Stora Dammen.

Vid den här tidpunkten var funkisstilen fortfarande kontroversiell. Bara ett år tidigare hade Asplunds rådhustillbyggnad kallats skandalös och därför väckte RO Swenssons formgivning sannolikt blandade reaktioner hos besökarna.

Nykterhetsprincipen överges

På 1950-talet fick huset en tillbyggnad i anslutning till den norra entrén, vilket har gett den sitt nuvarande utseende. Tillbyggnaden ritades av R O Swensson & M L Mandelius och byggde vidare på exteriörens gestaltning och skapade en ny helhet. Under samma årtionde byggde man om serveringslokalen med en ny bardisk mot köket, samtidigt som ytterdörrarna i den svängda fasaden flyttades till sitt nuvarande läge.

På 1960-talet genomfördes endast mindre åtgärder i utemiljön. Trappan vid den svängda terrassen kompletterades och en musikpaviljong med segeltak uppfördes. I slutet av 1970-talet byggdes källarvåningen delvis om och på 1990-talet talet byggdes köket om och källaren fick en vinkällare med anslutande enskilda rum.

Vita Bandet fortsatte att driva sin verksamhet i Slottsskogen ända fram till 1985 då man bytte ägare och döpte om huset till Villa Belparc. Det ledde till att nykterhetsprincipen övergavs och en ny satsning på matkultur gjordes.