Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket vid Götaplatsen invigdes 1967 av Astrid Lindgren och har sedan dess varit en populär plats för göteborgarna. 2012–2014 gjordes en omfattande om- och tillbyggnad där huset fick en ny glas- och tegelfasad.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 2007.

Information om fastigheten

  • Adress: Götaplatsen 3, 412 56, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Lorensberg 29:2
  • Byggnadsår: 1967
  • Arkitekt: Lund & Valentin, Erséus Arkitekter (om- och tillbyggnad 2014)
  • Ursprunglig användning: Stadsbibliotek
  • Nuvarande användning: Stadsbibliotek

Om Stadsbiblioteket

Den 30 december 1861 invigde domprost Peter Wieselgren stadens första allmänna bibliotek, Göteborgs stads folkbibliotek, i en lägenhet på Haga Östergata 5. Biblioteket var instiftat av brukspatronen James Dickson och han finansierade även löpande bokinköp. 1897 flyttade man biblioteket till det nybyggda Dicksonska Folkbiblioteket på Södra Allégatan 4 i Haga (numera Allégården). Huset tillkom med hjälp av donationsmedel från Dicksonska stiftelsen. I 70 år fanns stadens huvudbibliotek här innan verksamheten 1967 flyttade till det då nybyggda Stadsbiblioteket vid Götaplatsen.

Den gula tegelbyggnaden invigdes 2 april 1967 av Astrid Lindgren. Arkitekter var Lund & Valentin. Byggnadens arkitektoniska utformning var starkt präglad av 1960-talets senmodernism, exempelvis den kompakta blockformen, entréns kraftiga skärmtak samt den typografiska fasadutsmyckningen. Ända sedan invigningen har Stadsbiblioteket varit en populär plats för göteborgarna och i dag har man långt över en miljon besökare per år, vilket ger flera tusen besökare om dagen.

Lokalbehovet förändras

I början av det nya millenniet började man diskutera de framtida behoven för Stadsbiblioteket i Göteborg och 2005 gjordes en behovsutredning. Man kom bland annat fram till att ytan behövde utökas för att kunna tillgodose allmänhetens och verksamhetens växande behov med fokus både på nya medier och att vara en attraktiv mötesplats för alla. Fyra arkitektkontor bjöds in till parallella uppdrag och fick göra var sitt tillbyggnadsförslag. En bedömningsgrupp rekommenderade att man skulle arbeta vidare med förslaget från Erséus Arkitekter. Det slutgiltiga förslaget beslutades i kulturnämnden, kommunstyrelsen och Higabs styrelse 2010.

Om- och tillbyggnaden

Byggarbetet startade i juni 2012 och avslutades knappt två år senare. Resultatet blev en tillbyggnad med en glas- och tegelexteriör som går som ett yttre skal kring den befintliga byggnaden utmed Avenyen och Berzeliigatan. Exteriören utgörs av en transparent glasfasad med inslag av tegel i form av stående fasadpelare, som knyter an till Götaplatsens tegelkaraktär. Fasadpelarna, som består av 40 000 tegelstenar som murats på plats, skapar ett spel i fasaden genom att byggnaden ändrar karaktär från sluten till öppen när betraktaren rör sig mellan husets sidor. Bottenvåningens fasaddel och fasaden mot Lorensbergsteatern är oförändrade. Tillbyggnaden är belägen mot hotellet bredvid och där har det också tillkommit en sidoentré en trappa ned. I mellanrummet mellan det gamla och det nya har det blivit en ljusgård och i direkt anslutning till denna ligger den nya huvudentrén.

Mot Kungsportsavenyen och Berzeliigatan har bibliotekets övre tre våningar byggts till, medan markplanet lämnats orört. Sammanlagt har biblioteket utökats med 3 700 kvadratmeter. Den gamla byggnadens interiör har frigjorts från sentida tillägg och återfått sin ursprungliga form med öppna och flexibla våningsplan. Stor vikt har lagts vid att bevara, återskapa och förnya byggnadens interiöra kvaliteter i medvetet samspel mellan gammalt och nytt.

Stadsbiblioteket återinvigdes på Världsbokdagen den 23 april 2014.