Musikens Hus

Byggdes 1888 som en av Sveriges förnämsta och mest moderna flickskolor. Numera går byggnaden under namnet Musikens Hus och har utvecklats till en viktig mötesplats för Göteborgs kulturliv.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Djurgårdsgatan 13, 414 62, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Majorna 201:1
  • Byggnadsår: 1888
  • Arkitekt: Carl Fahlström
  • Ursprunglig användning: Flickskola
  • Nuvarande användning: Musik- och restaurangverksamhet

Om Musikens Hus

Under en stor del av 1800-talet var de högre allmänna läroverken i svenska städer inte öppna för flickor. Som en reaktion på det startades den privata Familjeföreningens flickskola i Göteborg 1865. Till en början hyrde man in sig hos skeppsstuvare Adolf Ericsson på Allmänna Vägen, men i takt med skolans ökade popularitet fick man snart byta lokaler. 1870 lyckades man köpa en egendom på hörnet av Gamla Varvsgatan och Karl Johansgatan och där byggde man sitt första egna skolhus. 1874 bytte skolan namn till Majornas elementarläroverk för flickor.

Byggnaden invigs

Elevantalet fortsatte att växa och 1885 hade man över 200 elever inskrivna på skolan. Samma år ansökte skolledningen hos stadsfullmäktige om att få köpa loss en närliggande tomt i Majorna för att bygga en ny skolbyggnad. Köpet godkändes och 1888 invigdes skolan på Karl Johansgatan, en fastighet som i dag går under namnet Musikens Hus. Byggnaden, som ritades av arkitekten Carl Fahlström, ansågs av sakkunniga vara en av landets förnämsta och mest moderna flickskolor. Huset bestod av sju stora och sex mindre klassrum, en aula för 400 personer, mottagningsrum, ritsal, materielrum, frukostrum och bostäder för vaktmästare och föreståndarinna. Byggmästare var F O Peterson & Söner och den sammanlagda kostnaden för projektet blev 118 700 kronor.

Huset är utformat i nyklassicistisk stil. Fasaden består av rött tegel med mönstermurning och takfoten är utsmyckad med tegelnischer som är omgivna av tätt sittande konsoler. Mittenpartiet av gatufasaden utmärks av fem stora välvda fönster och tre breda pardörrar. Huset är välbevarat både exteriört och interiört, så även entrén och trapphallen med kalkstensgolv och gjutjärnsräcken.

1936 tog Göteborgs Stad över skolan, vilket innebar att den blev den första flickskolan i Göteborg som kommunaliserades. Det nya namnet blev därmed Majornas kommunala flickskola. Den verksamheten fortsatte fram till 1967 då skolan avvecklades.

Musiken flyttar in

Efter att lokalerna stått tomma under slutet av 1970-talet tog Göteborgs fritidsförvaltning över och förändrade delar av huset för att kunna skapa en musik- och mötesplats för ungdomar. 1984 återinvigdes huset med bland annat kurs- och replokaler, caféverksamhet och en musikscen.

I och med stadsdelsreformen 1991 tog SDF Majorna över driften av huset, men kort därefter hamnade förvaltningen i en svår ekonomisk situation och husets verksamhet hotades att återgå till grundskola eller läggas ner. Oron var stor bland hyresgästerna i huset och ett massivt motstånd mot att lägga ner huset uppstod.

1992 bildades Musikens Hus ek. förening med syfte att driva verksamheten vidare, och sedan 1993 är Musikens Hus ett fristående kulturhus med caféverksamhet som utvecklats till en viktig mötesplats för Göteborgs musik- och kulturliv.

Musikens Hus har funnits i Higabs bestånd sedan 1991.