Kvibergsnäs Landeri

Kvibergsnäs Landeri är det enda landeriet i Göteborg som har sina ekonomibyggnader bevarade. De är från 1750-talet och gårdens nuvarande utseende är från runt sekelskiftet 1800.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Kvibergsnäs Allé 18-24, 415 71, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Kviberg 741:21
  • Byggnadsår: 1790-talet
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Landeri
  • Nuvarande användning: Föreningsverksamhet, kontor, bostad, förskola

Om Kvibergsnäs Landeri

Ortsnamnet ”Quighuberg” omnämns redan i mitten av 1300-talet. Men landeriets historia tar sin början några hundra år senare. Kvibergsnäs Landeri började byggas vid Säveån på 1690-talet då stadssekreteraren Lars Böker fick ensam besittningsrätt över marken. Under nästa århundrade följde flera ägarbyten, där en av ägarna var muraråldermannen John Samuel Rancke. Landeriet var då bebyggt med ett större bostadshus, en ladugård och uthus.

Det nuvarande utseendet med huvudbyggnad, två bostadsflyglar och ekonomibyggnader fick landeriet runt sekelskiftet 1800 när konsul Jonas Malm med familj tog över. På grund av en brand skadades den ena bostadsflygeln på 1880-talet men återuppfördes med ungefär samma utseende.

Hotas av rivning

1899 löste kommunen in Kvibergsnäs Landeri och byggnaderna kom därefter att användas som bostäder för högre officerare. 1915 donerades delar av inredningen till Göteborgs stadsmuseum där den nu finns magasinerad. Under 1900-talet har byggnaderna hotats av rivning 1938 och 1973, men båda gångerna har de räddats genom protester och ideella initiativ.

1949 genomfördes restaurering och upprustning av huvudbyggnaden och flyglarna för att de skulle kunna användas som hemsysterskola. Hemsystrar arbetade med en tidig form av hemtjänst. Även under 1980-talet genomfördes en större upprustning av byggnaderna.

Kvibergsnäs Landeri finns numera med i stadens bevarandeprogram och är det enda landeriet i Göteborg som har sina ekonomibyggnader bevarade. De är från 1750-talet, vilket har framkommit efter dendrokronologisk analys av prover. Invändigt i huvudbyggnaden finns flera handmålade kakelugnar från tidigt 1800-tal samt stuckaturer och snickerier från senare delen av 1800-talet.

Ladugården rustas upp

Under 2016-2018 genomfördes en upprustning av den östra ladugårdslängan. Delar av byggnaden plockades ner, restaurerades och byggdes sedan upp igen. I arbetet ingick omfattande timmerarbeten, bland annat bytte man ut ett antal så kallade ”rotknän” som är konsoler som sitter mellan väggstolparna och bjälkarna i takkonstruktionen.

I dag rymmer Kvibergsnäs Landeri bostad, förskoleverksamhet och kulturverksamhet.