Kviberg – Fritidshemmet

Byggdes 1943 som en del av Kvibergs Kaserner. Huset innehöll ursprungligen filmsal, bibliotek och läsrum. I dag är det en kreativ samarbetsplats för allt från konstnärer, musiker, teatergrupper och skribenter till ideella föreningar och ingenjörer.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1996.

Information om fastigheten

  • Adress: Marketenterivägen 1, 415 27, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Kviberg 741:27
  • Byggnadsår: 1943
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Fritidshem
  • Nuvarande användning: Föreningslokal

Om Kviberg – Fritidshemmet

Det gula trähuset byggdes 1943 genom donationer från Göteborgs stora industrier och rederier. Det fick namnet Fritidshemmet och innehöll ursprungligen filmsal, bibliotek och läsrum. Filmsalens tak pryds av Göta artilleriregements vapen i blått, gult och vitt tillsammans med årtalet 1943. Här finns också oljemålningar som utfördes av konstnären Arne Larzon under hans beredskapstjänstgöring. Fram till 1980-talet användes huset som regementsbiograf och för befälsgenomgångar och lektioner för kompanierna. 1983 flyttade FortF7Väst in och använde lokalerna för kontor. Fortifikationsförvaltningen löste in det gamla fritidshemmet 1984/85.

I dag finns föreningen Kompani 415 i huset, som är en kreativ samarbetsplats för allt från konstnärer, musiker, teatergrupper och skribenter till ideella föreningar och ingenjörer.

Om Kvibergs Kaserner

1805 byggdes borgerskapets nya kasern vid nuvarande Kaserntorget, på den plats där gamla telegrafen numera ligger. Men när Kungliga Göta artilleriregemente flyttade in på området stod det klart att kasernbyggnaden redan var liten. Nya byggnader fick därför byggas och köpas in efterhand eller användas tillfälligt, däribland Kronhuset som fick fungera som sädesmagasin. Mot slutet av 1800-talet hade kasernbyggnaden även fått problem med sättningar och allmänt förfall. 1875 gav Kungl. Maj:t i uppdrag åt arméförvaltningen att undersöka möjligheten att förflytta regementet. Efter flera års undersökningar stod det klart att marken vid Kvibergs Landeri var det bästa alternativet. Handlaren J.J. Ekman, som ägde fem sjättedelar av landeriet, var villig att överlåta egendomen för Kronans räkning.

Den största kasernen i sitt slag

1890 köpte Kronan Kvibergs Landeri och Erik Josephsson, arkitekt vid Kungliga Arméförvaltningens fortifikationsdepartement, ritade Kvibergs Kasernetablissement, sedermera kallat Kvibergs Kaserner. 1892 togs det första spadtaget av byggnadsfirman F O Peterson & Söner AB och 174 000 dagsverken senare kunde Göta artilleriregemente flytta in på det nya området. Kasernen var vid invigningen 1895 den största i sitt slag i Sverige.

Byggnaderna utformades i tidstypisk stil som var inspirerad av gotiken och medeltida borgararkitektur. Samtliga byggnader har fasader av rött tegel och svart plåt på taken.

Husen är i huvudsak symmetriskt placerade och omfattade ursprungligen bland annat kanslibyggnad, kaserner, exercishus, matsal, vinterstall, sommarstall och ridhus. Byggnaderna grupperades kring en nedre och en övre kaserngård samt en bakre kaserngård mot norr.

I samband med flytten till Kviberg omorganiserades regementet till att bli ett utbildningsregemente för fältartilleriet.

Efter hand utvidgades anläggningen. 1903-05 tillkom tre stallbyggnader (Stallarna) på bakre kaserngården. En officersmäss (Götamässen) uppfördes 1912 och ett sjukhus 1921. Sjukstallet byggdes 1931 och samma år flyttade regementet sina förrådslokaler i Kronhuskvarteret till det nybyggda Tygförrådet på Kviberg. Bredvid officersmässen tillkom ett fritidshem 1943.

Regementet läggs ner

Regementet fanns kvar på Kviberg till 1962 då det lades ner och ersattes av Göta luftvärnsregemente, Lv6. När Lv6 flyttade till Halmstad 1994 var en hundraårig militär epok på Kviberg över.

Hela miljön har både ett stort militärhistoriskt och byggnadshistoriskt värde. 1971 förklarades de centrala delarna av Kvibergs Kaserner som statligt byggnadsminne och enstaka byggnader i områdets yttre del ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram.

Kvibergs Kaserner med tillhörande byggnader har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1996.

I dag ryms verksamheter inom idrott, föreningsliv, skola och kultur på Kvibergs Kaserner.