Hoppa till innehållet

Grundförstärkning och ombyggnad av Börsenkvarteret

På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Higab en grundförstärkning av Kvarteret Högvakten mellan 2016-2018. I samband med det gjordes en ombyggnad för att utveckla husen och öka tillgängligheten.

Börsen 1929 då Östra Hamngatan fortfarande var kanal. Arkivbild: Kamerareportage

Börsen 1929 då Östra Hamngatan fortfarande var kanal. Arkivbild: Kamerareportage

På grund av kraftiga sättningar i kvarteret var grundförstärkningen nödvändig att genomföra för att kunna bevara byggnaderna för framtida generationer. Husen är kulturhistoriskt värdefulla och tre av dem är även byggnadsminne. Då husen var slitna, opraktiska och inte uppfyllde dagens krav på bland annat tillgänglighet gjordes det även en ombyggnad när de ändå var utrymda. Entreprenör för projektet var F O Peterson & Söner Byggnads AB.

Eftersom all mark inom vallgraven är fornminnesskyddad måste en arkeologisk undersökning alltid göras inför större mark- och byggarbeten. Under våren och försommaren 2015 genomförde Göteborgs stadsmuseum arkeologiska provgrävningar i husen. Deras rapport blev underlag för det fortsatta arbetet.

Bilder projekt Högvakten

Brandmän med hästar utanför Stadshuset år 1915.
Kvinna står i ett hål i golvet och genomför en arkeologisk förundersökning.
Ett uppgrävt tegelgolv från ett tidigare stadshus.
Brandmän med hästar utanför Stadshuset år 1915. Kvinna står i ett hål i golvet och genomför en arkeologisk förundersökning. Ett uppgrävt tegelgolv från ett tidigare stadshus.

Arbetena startade i mars 2016 med rivningsarbeten, sanering av miljöfarliga ämnen, borrning och slagning av nya pålar. Under hela projektet slogs runt 1 200 stålpålar i marken, bland annat fick statyn av kung Oscar I ett nytt betongfundament stödda av två kungliga pålar. Om man skulle man lägga alla pålar på rad skulle de sträcka sig från Göteborg till Hindås. Stadshusgården återställdes till tidigare skick med stenläggning och ett glastak monterades över Wenngrenska gården och på marken gjöts en ny betongplatta.

Under 2018 genomfördes installationsarbeten och lokalanpassningar i Stadshuset, Wenngrenska huset och Strömska huset. I Börsen gick man igenom eventuella skador invändigt tillsammans med byggantikvarie och konservator. Dessutom inreddes kommunfullmäktiges sal med nya möbler.

Fram till årsskiftet 2018/2019 pågick också renovering av alla fasader och fönster på Kvarteret Högvakten. På Börsen innebär det att man blästrade ner delar av putsen, gjorde lagningar, putsade och målade.

I samband med gjordes en färgundersökning för att undersöka husens tidigare kulörer. Undersökningen genomfördes av byggnadsantikvarie på Antiquum tillsammans med målerikonservator på Conservator och arbetet skedde via framskrapningsprover. Resultatet av detta ligger till grund för ändring av fasadernas gestaltning. Det nya förslaget togs fram i samråd med antikvarier från Länsstyrelsen, stadsbyggnadskontoret och Higab.

På Stadshuset, Wenngrenska Huset och Strömska Huset har det dock inte funnits möjlighet att hitta äldre färgskikt på grund av senare omputsningar. Wenngrenska Huset och Strömska Huset har fått en färgsättning med endast mindre justeringar medan Stadshuset har återfått en mer traditionell färgsättning med 1700-talskaraktär. Stadshusets fasader mot torget har målats i mustigare gula och varmgrå kulörer. När det gäller Börsen är bedömningen att man har hittat den ursprungliga färgsättningen. Fasaderna har därför målats i varmare beige och gråbeige kulörer med rödbruna fönster.

Hur gick grundförstärkningen till?

Stora delar av Göteborg är grundlagt med träpålar. Då avståndet till fast berg var för långt var detta den metod som användes förr i tiden. Träpålarna slogs ner i leran som via friktionen mellan trä och lera kunde bära stora laster. Pålarna sammanbands sedan med liggande stockar som bildade en rustbädd som fördelade byggnadernas tyngd jämnt över alla pålar. De vertikalt nedslagna pålarna och rustbädden fungerar oftast utmärkt så länge träet inte utsätts för syre, som kan ske med grundvattensänkning eller bakterier från exempelvis läckande avloppsledningar.

Higab har mätningar sedan 25 år tillbaka som visade att kvarteret hade kraftiga sättningar. Det största problemet var att sättningarna var ojämna vilket på sikt kan leda till stora skador. Störst sättning fanns i den nordöstra delen. Grundförstärkning har utförts för alla fastigheter i kvarteret. Den nya grundläggningen består av stålpålar som har slagits till berg.

Grundförstärkningen av Börsenkvarteret var ett mycket komplext arbete. Det största ingreppet var att alla golv skulle demonteras och att det skulle schaktas för att komma ner till grundmurarna. Då tre av byggnaderna är byggnadsminnen krävdes tillstånd från Länsstyrelsen och det innebar att vissa av golven skulle återställas i ursprungligt skick.

Två metoder har använts

Metod A: På ömse sidor av en bärande vägg drivs stålpålar till berg. Man kärnborrar sedan horisontellt genom grundmuren, en stålbalk förs genom hålet och förankras på pålarna. Allt stål ovan mark kringgjuts med betong för att rostskyddas.

Ritning av hur en grundförstärkning går till.

Klicka på bilden för förstoring.

Metod B: Snett genom hela grundmuren, rustbädd och träpålar borras ett hål. Via detta hål slås sedan en stålpåle ner till berg. Toppen på pålen förankras i grundmuren.

Ritning av hur en grundförstärkning går till.

Klicka på bilden för förstoring.

 

För mer information:
Svante Thun
Projektledare Higab
Tel 031-368 53 42
E-post: svante.thun(snabel-a)higab.se
Gustaf Adolfs Torg och husen runt om har varit centrum för stadens ledning
ända sedan Göteborg grundlades 1621. 

Börsen
Börshuset uppfördes 1844 – 1849 för stadens köpmän. Arkitekt var Pehr Johan Ekman och kostnaden var 450 000 riksdaler vilket innebar att Börshuset var en av de mest påkostade byggnaderna i Sverige på sin tid. 1960 blev det byggnadsminne. Sedan 1863 har kommunfullmäktige haft sina sammanträden i Börsen. Medan projektet pågår hålls fullmäktigesammanträdena i Kronhuset, ett annat av Higabs hus som ligger ett stenkast härifrån.

Stadshuset
Byggdes troligen efter ritningar av stadsingenjören Bengt Vilhelm Carlberg och stod färdigt 1759. Byggnadsminnesförklarades 1968. Sedan 2014 fungerar Rådhuset som Göteborgs stadshus.

Wenngrenska huset
Uppfördes på 1760-talet som bostadshus åt rådmannen Sven Wenngren efter ritningar av stadsingenjören Bengt Wilhelm Carlberg. Byggnadsminne sedan 1973.

Strömska huset
Byggdes 1761-1771. Det nuvarande utseendet är från 1906. Göteborgsfirman Ströms Herrekipering hade sin första butik här.

Mars 2014
Beslut i kommunfullmäktige om grundförstärkning och ombyggnad.

Vår/sommar 2015
Arkeologisk förundersökning

Vår 2016
Grundförstärkningsarbetet inleds

Årsskiftet 2018/2019
Projektet slutfördes

Filmer från de arkeologiska utgrävningarna i kvarteret:

http://www.youtube.com/watch?v=SOzGCuHRujM 

Se alla projekt