Grundförstärkning och ombyggnad av Börsenkvarteret

Kommunstyrelsen har gett Higab i uppdrag att grundförstärka Kvarteret Högvakten. I samband med det görs en ombyggnad för att utveckla husen och öka tillgängligheten.

Börsen 1929 då Östra Hamngatan fortfarande var kanal. Arkivbild: Kamerareportage

Börsen 1929 då Östra Hamngatan fortfarande var kanal. Arkivbild: Kamerareportage

Kvarteret har kraftiga sättningar och grundförstärkningen som nu görs är nödvändig för att kunna bevara byggnaderna för framtida generationer. Husen är kulturhistoriskt värdefulla och tre av dem är även byggnadsminne. Då husen är slitna, opraktiska och inte uppfyller dagens krav på bland annat tillgänglighet görs det även en ombyggnad när de ändå är utrymda. Entreprenör för projektet är F O Peterson & Söner Byggnads AB.

Eftersom all mark inom vallgraven är fornminnesskyddad måste en arkeologisk undersökning göras inför större mark- och byggarbeten. Under våren och försommaren 2015 genomförde Göteborgs stadsmuseum arkeologiska provgrävningar i husen. Deras rapport är underlag för det fortsatta arbetet.

Bilder projekt Högvakten

projekt_hogvakten_arkivstadshuset_1000

Brandhästar utanför Stadshuset 1915. Arkivbild: Kamerareportage

projekt_hogvakten_arkeologi1_1000

Arkeologisk förundersökning

projekt_hogvakten_arkeologi2_1000

Välbevarat tegelgolv från tidigare stadshus

Aktuellt

Arbetena är i full gång sedan mars 2016. Det första halvåret bestod framför allt av rivningsarbeten, sanering av miljöfarliga ämnen, borrning och slagning av nya pålar. Nu när det återstår några månader av projektet har man genomfört grundförstärkning av alla bärande delar, gjutit nya betongbjälklag i alla rum på entréplan och monterat ett glastak över Wenngrenska gården. Dessutom har statyn av kung Oscar I fått ett nytt betongfundament som stöds av två kungliga pålar.

Under 2018 genomförs installationsarbeten och lokalanpassningar i Stadshuset, Wenngrenska huset och Strömska huset. På Wenngrenska gården gjuter man en ny betongplatta och Stadshusgården återställs till tidigare skick med stenläggning. I Börsen kommer man att gå igenom eventuella skador invändigt tillsammans med byggantikvarie och konservator. Dessutom kommer kommunfullmäktiges sal att inredas med nya möbler.

Fram till årsskiftet 2018/2019 pågår också renovering av alla fasader och fönster på Kvarteret Högvakten. På Börsen innebär det att man blästrar ner delar av putsen, gör lagningar, putsar och målar.

I samband med det har en färgundersökning gjorts för att undersöka husens tidigare kulörer. Undersökningen är genomförd av byggnadsantikvarie på Antiquum tillsammans med målerikonservator på Conservator och arbetet har skett via framskrapningsprover. Resultatet av detta ligger till grund för ändring av fasadernas gestaltning. Det nya förslaget är framtaget i samråd med antikvarier från Länsstyrelsen, stadsbyggnadskontoret och Higab.

På Stadshuset, Wenngrenska Huset och Strömska Huset har det dock inte funnits möjlighet att hitta äldre färgskikt på grund av senare omputsningar. Wenngrenska Huset och Strömska Huset får en färgsättning med endast mindre justeringar medan Stadshuset återfår en mer traditionell färgsättning med 1700-talskaraktär. Stadshusets fasader mot torget kommer att målas i mustigare gula och varmgrå kulörer. När det gäller Börsen är bedömningen att man har hittat den ursprungliga färgsättningen. Fasaderna kommer därför att målas i varmare beige och gråbeige kulörer med rödbruna fönster.

Hur går grundförstärkningen till?

Stora delar av Göteborg är grundlagt med träpålar. Då avståndet till fast berg var för långt var detta den metod som användes förr i tiden. Träpålarna slogs ner i leran som via friktionen mellan trä och lera kunde bära stora laster. Pålarna sammanbands sedan med liggande stockar som bildade en rustbädd som fördelade byggnadernas tyngd jämnt över alla pålar. De vertikalt nedslagna pålarna och rustbädden fungerar oftast utmärkt så länge träet inte utsätts för syre, som kan ske med grundvattensänkning eller bakterier från exempelvis läckande avloppsledningar.

Higab har mätningar sedan 25 år tillbaka som visar att kvarteret har kraftiga sättningar. Det största problemet är att sättningarna är ojämna vilket på sikt kan leda till stora skador. Störst sättning har vi i den nordöstra delen. Grundförstärkning kommer att utföras för alla fastigheter i kvarteret. Den nya grundläggningen består av stålpålar som slås till berg. Det kommer att behövas cirka 1000 pålar.

Grundförstärkningen av Börsenkvarteret är ett mycket komplext arbete. Det största ingreppet är att alla golv ska demonteras och att det ska schaktas för att komma ner till grundmurarna. Då tre av byggnaderna är byggnadsminnen krävs tillstånd från Länsstyrelsen och det innebär att vissa av golven ska återställas i ursprungligt skick.

Två metoder kommer att användas

Metod A: På ömse sidor av en bärande vägg drivs stålpålar till berg. Man kärnborrar sedan horisontellt genom grundmuren, en stålbalk förs genom hålet och förankras på pålarna. Allt stål ovan mark kringgjuts med betong för att rostskyddas.

projekt_hogvakten_grundforstarkning1

Klicka på bilden för förstoring.

Metod B: Snett genom hela grundmuren, rustbädd och träpålar borras ett hål. Via detta hål slås sedan en stålpåle ner till berg. Toppen på pålen förankras i grundmuren.

Klicka på bilden för förstoring.

Klicka på bilden för förstoring.

 

För mer information:
Svante Thun
Projektledare Higab
Tel 031-368 53 42
E-post: svante.thun(snabel-a)higab.se
Gustaf Adolfs Torg och husen runt om har varit centrum för stadens ledning
ända sedan Göteborg grundlades 1621. 

Börsen
Börshuset uppfördes 1844 – 1849 för stadens köpmän. Arkitekt var Pehr Johan Ekman och kostnaden var 450 000 riksdaler vilket innebar att Börshuset var en av de mest påkostade byggnaderna i Sverige på sin tid. 1960 blev det byggnadsminne. Sedan 1863 har kommunfullmäktige haft sina sammanträden i Börsen. Medan projektet pågår hålls fullmäktigesammanträdena i Kronhuset, ett annat av Higabs hus som ligger ett stenkast härifrån.

Stadshuset
Byggdes troligen efter ritningar av stadsingenjören Bengt Vilhelm Carlberg och stod färdigt 1759. Byggnadsminnesförklarades 1968. Sedan 2014 fungerar Rådhuset som Göteborgs stadshus.

Wenngrenska huset
Uppfördes på 1760-talet som bostadshus åt rådmannen Sven Wenngren efter ritningar av stadsingenjören Bengt Wilhelm Carlberg. Byggnadsminne sedan 1973.

Strömska huset
Byggdes 1906 men delar av huset har anor från 1700-talet. Göteborgsfirman Ströms Herrekipering hade sin första butik här.

Mars 2014
Beslut i kommunfullmäktige om grundförstärkning och ombyggnad.

Vår/sommar 2015
Arkeologisk förundersökning

Vår 2016
Grundförstärkningsarbetet inleds

Årsskiftet 2018/2019
Preliminär slutpunkt för projektet

Filmer från de arkeologiska utgrävningarna i kvarteret:

http://www.youtube.com/watch?v=SOzGCuHRujM 

Se alla projekt