Kvällsvy över Göteborg.

Hållbarhetsarbete

Higab ska bidra till hållbar utveckling genom att bedriva verksamheten med minsta möjliga påverkan på miljön och med ett stort socialt engagemang. För att uppnå en sådan utveckling krävs långsiktighet, helhetssyn, trovärdighet och öppenhet.

För oss innebär en ekologisk hållbar utveckling att värna om miljön genom att använda en miljöanpassad byggprocess, optimera vår energianvändning, använda förnybara bränslen samt att i största möjliga utsträckning återföra det avfall som uppkommer till kretsloppet. Den sociala dimensionen handlar om att ge förutsättningar för inkluderande mötesplatser och verksamhetslokaler i staden, tillgängliga och anpassade för alla.

Sedan 2014 redovisar vi vårt arbete inom ramen för hållbar utveckling med hjälp av det ramverk som Global Reporting Inititative (GRI) tillhandahåller. Läs mer i vår Hållbarhetsrapport.

Prioriterade hållbarhetsområden

Energianvändning
Energianvändningen i våra byggnader och de utsläpp av växthusgaser som den medför är vår största miljöpåverkan. Arbete med energieffektivisering pågår fortlöpande. All fjärrvärme och el vi använder är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Avfallshantering
Avfallet från vår och våra kunders verksamheter ska minimeras och det avfall som uppstår ska tas om hand enligt kretsloppsprincipen.

Miljöanpassad byggprocess
Alla Higabs projekt följer klassningssystemet Miljöbyggnad, ett svenskt system som ställer krav på bland annat energianvändning, material och produktval, fuktsäkerhet och innemiljö.

Resor och transporter
Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras framför bil. De bilar vi använder i vår verksamhet drivs med el och biogas.

Mötesplatser för mångfald
Lokaler i våra byggnader och platser i anslutning till dessa ska vara trygga, tillgängliga och välkomnande för alla.

Socialt ansvarstagande i inköpsprocessen
Göteborgs Stad har beslutat att social hänsyn ska vara ett prioriterat kriterium vid 50 procent av stadens tjänstupphandlingar och Higab finns med i
både styrgrupp och arbetsgrupp i ett pilotprojekt. I samarbete med våra leverantörer riktar vi in oss på stadens tre prioriterade grupper: ungdomar,
utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning.