Hoppa till innehållet
Kvällsvy över Göteborg.

Hållbarhetsarbete

Higab ska bidra till hållbar utveckling genom att bedriva verksamheten med minsta möjliga påverkan på miljön och med ett stort socialt engagemang. För att uppnå en sådan utveckling krävs långsiktighet, helhetssyn, trovärdighet och öppenhet.

För oss innebär en ekologisk hållbar utveckling att värna om miljön genom att använda en miljöanpassad byggprocess, optimera vår energianvändning, använda förnybara bränslen samt att i största möjliga utsträckning återföra det avfall som uppkommer till kretsloppet. Den sociala dimensionen handlar om att ge förutsättningar för inkluderande mötesplatser och verksamhetslokaler i staden, tillgängliga och anpassade för alla.

Hållbarhetsrapport lokalkoncernen 2022 (PDF)

Social hållbarhet

Påverkan på lokalsamhället
1. Möjlighet till delaktighet: Higab skapar förutsättningar för socioekonomisk integration, trygghet och sammanhållning
Jämlikt Göteborg
2. Jämlikt basutbud: Higab skapar ett jämlikt basutbud av hälsofrämjande arenor och mötesplatser.
Attraktiv arbetsgivare
3. Medvetet beteende: Higab levererar det kommunala grunduppdraget så att diskriminering undvikas och insatser inte missgynnar vissa grupper.

Miljömässig hållbarhet

Klimatutsläpp
4. Inverkan på energianvändning: Higab påverkar sänkningen av energianvändningen.
Klimatutsläpp
5. Ansvarsfull konsumtion: Higabs inköp, upphandling, användning och avyttring av varor och tjänster behovsbedömas, systematiseras, effektiviseras och utvärderas för att reducera klimatpåverkan genom konsumtion.
Klimatpåverkan
6. Klimatpåverkan genom konsumtion: Higabs insatser klimatbedömas innan beslut för att inte bidra till ökad negativ klimatpåverkan genom ökad konsumtion.

Ekonomisk hållbarhet

Öppen och attraktiv stad
7. Skapa inkludering: Higab utvecklar möjligheten till fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen och verka för bättre matchning och snabbare validering av kompetenser för ökad delaktighet på arbetsmarknaden.
Cirkulär ekonomi
8. Cirkulära flöden: Higab möter det föränderliga näringslivet genom att möjliggöra snabbare etableringar och skapa förutsättningar för att arbeta nytänkande med stadens rum samtidigt som cirkulära flöden inom regionen utvecklas.
Öppen och attraktiv stad
9. Attraktivt Göteborg: Higab påverkar platsen Göteborg som en attraktiv stad att verka och bo i samt besöka där Higab har förutsättningar att förmedla berättelsen om Göteborg som attraktiv plats.
Öppen och attraktiv stad
10. Erbjuda etableringar: När staden utarbetar ändamålsenliga detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv, möjliggörs snabbare etableringar och det skapas förutsättningar för att arbeta nytänkande med stadens rum. Higab erbjuder verksamhetslokaler för näringslivets behov och har möjlighet att påverka stadens planering avseende mark i lägen som kan stärka stadens utveckling.

Våra nyckelaktiviteter utgår från fokusområdena och bidrar till att Göteborg blir en hållbar stad som är öppen för världen samtidigt som vi bidrar till att FN:s globala hållbarhetsmål uppfylls.

Higab mäter och följer upp arbetet inom ramen för ordinarie uppföljningssystem. I lokalkoncernens gemensamma hållbarhetsrapport för 2022 kan du läsa mer om arbetet som har bedrivits.