Hoppa till innehållet
Framsidan av Rådhuset i Göteborg.

Husen som gör Göteborg till Göteborg

Higab är ett fastighetsbolag som ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Vi är moderbolag inom Lokalkoncernen med dotterbolagen Göteborgs Stads Parkering AB och Älvstranden Utveckling AB.

Higab äger och förvaltar många av de hus som är karaktäristiska för staden och som innehåller vitala och viktiga verksamheter. Feskekôrka, Konserthuset, Gamla Ullevi och Stora Teatern är några exempel. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om drygt 650 000 kvadratmeter. 31 av husen är byggnadsminnen.

Vi erbjuder ändamålsenliga lokaler till verksamheter inom Göteborgs Stad, andra offentliga aktörer och små och medelstora företag. Vi arbetar nära stadens övriga bolag och förvaltningar då vi alla har uppdraget att bidra till Göteborgs utveckling.

Vårt uppdrag
Higabs verksamhet styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige. Genom att vara ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad inom fastighetsområdet ska vi bidra till stadens utveckling. I uppdraget ingår också att vårda och utveckla stadens kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Verksamheten ska vara lyhörd för de värden som kännetecknar Göteborg.

Utifrån ägardirektivet har Higab formulerat en vision och en affärsidé samt arbetat fram mål och strategier i riktning mot dessa.

Vision
Tillsammans vårdar och utvecklar vi byggnader – för ett levande Göteborg

Affärsidé
Vår affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla unika fastigheter för offentliga verksamheter och mindre företag i Göteborg.