Organisation Publicerad:

Pressmeddelande: Hus på Medicinareberget kan säljas

Under onsdagen beslutade kommunstyrelsen att godkänna förslaget att sälja Odontologen, Biotech Center och Hälsovetarbacken på Medicinareberget. Ärendet går nu vidare till beslut i fullmäktige.

Bilder på fastigheterna Odontologen, Biotech Center och Hälsovetarbacken

– Vi har sedan tidigare påbörjat en avveckling av Odontologen och för att öka värdet vid en framtida försäljning avser vi sälja fastigheten tillsammans med Biotech Center och Hälsovetarbacken, sägerStefan Lundqvist, vice vd på Higab.

I samband med bildandet av Lokalkoncernen 2015 fick Higab i uppdrag att återkomma med förslag på ett mer effektivt utnyttjande av fastighetsbeståndet. Arbetet resulterade i att kommunfullmäktige gav Higab befogenhet att avveckla Odontologen. Nu har kommunstyrelsen godkänt att fastigheten kan komma att säljas ihop med Biotech Center och Hälsovetarbacken som ett större och mer sammanhållet fastighetspaket, förutsatt att dialog sker med Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet om övertagande och att fastigheterna inte är av kulturhistoriskt värde.

Marknadsvärdet av fastigheterna beräknas till drygt 1 miljard kronor och det kan komma att generera en vinst på 400–600 miljoner kronor beroende på slutligt försäljningsvärde. Higabs årliga resultat påverkas enbart i mindre utsträckning av försäljningen då fastigheterna har haft själv- kostnadsbaserade hyresavtal.

– Vi upplever ett stort intresse från marknaden och tror därmed att det finns goda försäljningsmöjligheter, då lokalerna har stabila offentliga verksamheter med långa hyresavtal, säger Stefan Lundqvist.

Som rådgivare i en kommande avyttring har Higab slutit avtal med Pangea Property Partners.

Försäljning sköts upp

Under onsdagens sammanträde i kommunstyrelsen återremitterades förslaget att sälja 19 av Higabs fastigheter, däribland Brewhouse, Hotel Eggers och Saluhall Briggen. Stadsledningskontoret får nu, i dialog med berörda bolag, i uppdrag att kategorisera fastigheterna efter vilka som är Q-märkta och en del av Göteborgs Stads bevarandeprogram. De ska även återkomma med beskrivning av verksamheterna i fastigheterna, om de kan vara av strategisk betydelse för att vara fortsatt kommunalt ägda och för- och nackdelar med försäljning ur ett strategiskt perspektiv.

Försäljningsförslaget är en del av uppdraget som Stadshus AB fick i kommunfullmäktiges budget 2019 som innebar att man skulle förbereda försäljning av tillgångar i bolagen i lokalkoncernen. Sedan dess har bolagen arbetat med att ta fram en lista med icke strategiska fastigheter som ska säljas inom en treårsperiod. Kriterierna för de utpekade fastigheterna har exempelvis varit att de inte ska ligga i strategiska utvecklingsområden eller ha ett högt kulturhistoriskt värde. Vid en eventuell försäljning följer pågående hyresavtal med i affären även om byggnaden byter ägare. Därmed skapas en grund för att nuvarande hyresgäster ska kunna fortsätta bedriva sina verksamheter i lokalerna.

För mer information kontakta:
Stefan Lundqvist, vice vd på Higab, 031-368 53 39, stefan.lundqvist@higab.se

Fler nyheter!