Byggnadsvård Hyresgäster Publicerad:

Pressmeddelande: Fullmäktige återvänder till Börsen

Efter tre års arbete med att grundförstärka, bygga om och restaurera Kvarteret Högvakten är det dags för kommunfullmäktige att flytta tillbaka till Börsen. Den 28 mars sker första sammanträdet i kommunfullmäktigesalen efter ombyggnaden.
Wenngrenska Huset, Stadshuset och Börsen mot Gustaf Adolfs Torg
Från vänster: Wenngrenska Huset, Stadshuset och Börsen. På baksidan av Wenngrenska Huset ligger Strömska Huset.

På uppdrag av kommunstyrelsen har Higab sedan våren 2016 genomfört en omfattande grundförstärkning av Kvarteret Högvakten. De anrika husen vid Gustaf Adolfs Torg (Stadshuset, Börsen, Wenngrenska Huset och Strömska Huset) hade kraftiga sättningar och för att de skulle kunna bevaras för framtiden var grundförstärkningen nödvändig. Våren 2018 slutfördes arbetet av entreprenören BESAB och då hade runt 1 200 stålpålar slagits ner i marken.

– Det är ett av de största grundförstärkningsprojekten som har genomförts i Göteborg. Om alla pålarna skulle läggas på rad skulle de sträcka sig från Göteborg till Hindås, säger Svante Thun, projektledare på Higab.

Samtidigt har Higab genomfört en ombyggnad för att rusta upp, utveckla och öka tillgängligheten i husen. Som arkitekt anlitades Ahrbom & Partner Arkitektkontor och ombyggnaden utfördes av F O Peterson & Söner Byggnads AB. Lokalerna har gjorts mer ändamålsenliga och antalet arbetsplatser har ökats genom övergång till aktivitetsbaserade kontor. Exempelvis skiljde sig golvnivåerna på flera håll och för att lösa det har nivåerna justerats med ramper.

Eftersom alla husen, utom Strömska Huset, är byggnadsminnen måste särskild försiktighet iakttas och därför har Higab haft kontinuerlig dialog med länsstyrelsen och antikvarie från Antiquum. I några fall har det gjorts avsteg för att förbättra tillgängligheten, men då har det skett med deras godkännande. I Börsen har bland annat en hiss installerats och en ny entré byggts.

– Det är stora ingrepp i ett byggnadsminne men det var nödvändigt och viktigt för att möta nya krav och behov. Lösningarna har blivit både eleganta och ändamålsenliga, tycker Svante Thun.

Men det är inte de enda förändringarna som har gjorts. Den gamla Stadshusgården har återställts till tidigare skick med stenläggning och Wenngrenska gården har utrustats med glastak och stengolv. Dessutom har flera av fasaderna fått tidstypiska kulörer. Stadshuset har numera en färgsättning med 1700-talskaraktär och Börsen har återställts till originalkulörer, så som det bedöms ha sett ut 1849 när byggnaden stod klar.

Wenngrenska Husets innergård med glastak, bord och stolar
Wenngrenska gården med nytt glastak och stengolv.

Inne i pampiga Börsen har det även genomförts varsamma restaurerings- och återställningsarbeten under ledning av Kulturvård Heberlein. Interiörer som tak, väggar, stuckaturer, textilier, möbler och takkronor har gåtts igenom och rengjorts.

– Det är ett enormt arbete och det pågår fortfarande. Bland annat har varenda ljusprisma i takkronorna i Stora och Lilla Börssalen rengjorts, gulddetaljer har fått ny förgyllning och stadsemblemet i kommunfullmäktigesalen har restaurerats och återställts till ursprungligt skick, säger Marcus Gustafsson, projektledare på Higab.

Under processen har det också gjorts nya upptäckter. I trapphuset hittades dittills okända dekormålningar som troligtvis är från när huset byggdes. Dessa har nu skrapats fram och kommer att bevaras för framtiden.

– Trapphuset har förändrats mycket genom åren. Tidigare var det en sal och det är därifrån målningarna kommer. En av dem är en vy från Stockholm och en annan har med största sannolikhet inslag från Italien, säger Marcus Gustafsson.

Dekormålning i trapphuset i Börsen
En dekormålning av Stockholm i Börsens trapphus.

Vid årsskiftet 2018/2019 kunde stadsledningskontoret och stadens koncernbolag Stadshus AB flytta in i Kvarteret Högvakten. Och den 28 mars är det dags för kommunfullmäktige att återvända till kommunfullmäktigesalen i Börsen. Men det betyder inte att arbetena vid Gustaf Adolfs Torg är avslutade. I dagsläget återstår en del utvändiga arbeten på Börsen och därefter kommer det genomföras regelbundna underhållsarbeten.

– En byggnad som Börsen blir aldrig klar, den kräver årlig omvårdnad och tillsyn. Men grundförstärkningen av kvarteret hoppas jag ska hålla de närmsta 100 åren, säger Svante Thun.

Interiörbild av Kommunfullmäktigesalen i Börsen.
Kommunfullmäktigesalen i Börsen.

Initialt i projektet genomförde Göteborgs stadsmuseum en arkeologisk undersökning eftersom Kvarteret Högvakten ligger inom vallgraven, där all mark är fornminnesskyddad. Under Stadshuset hittades till exempel ett tegelgolv från 1700-talet, vilket nu synliggjorts. Men grundstenen till Börsen som sägs ha lagts på plats av kung Oscar I år 1844 har inte hittats. Det som gör stenen speciell är att den ska vara urholkad och innehålla en blydosa med 3 guld-, 11 silver- och 14 kopparmynt samt en större silvermedalj med inskriptioner.

– Skattjakten var en av många drivkrafter när vi startade projektet, säger Svante Thun. Därför känns det tråkigt att inte vi lyckades hitta den. Så mycket som vi grävt, undrar om den verkligen finns?

För mer information kontakta:

Svante Thun, projektledare Higab, tel 031-368 53 42, svante.thun@higab.se

Marcus Gustafsson, projektledare Higab, tel 031-368 53 41, marcus.gustafsson@higab.se

Högupplösta bilder finns att ladda ner på mynewsdesk.com/se/higab

[hr]

Fakta om projekt Högvakten

På uppdrag av kommunstyrelsen har Higab genomfört en grundförstärkning av Kvarteret Högvakten mellan 2016–2018. I samband med det gjordes en ombyggnad för att utveckla husen och öka tillgängligheten. Dessutom har flera av fasaderna återfått tidigare färgsättningar och det har gjorts restaurerings- och återställningsarbeten i Börsen. Kostnaden för projekt Högvakten är beräknad till 410 miljoner kronor.

Byggherre: Higab
Generalentreprenör: F O Peterson & Söner Byggnads AB
Entreprenör grundförstärkning: BESAB
Arkitekt: Ahrbom & Partner Arkitektkontor
Elinstallation: Elektro-Centralen AB
Antikvarisk sakkunnig: Antiquum
Konservator: Kulturvård Heberlein
Arkeologisk undersökning: Göteborgs stadsmuseum

Om Kvarteret Högvakten

Kvarteret Högvakten ligger vid Gustaf Adolfs Torg och består av de sammanbyggda husen Stadshuset (1759), Börsen (1849), Wenngrenska Huset (1769) och Strömska Huset (1761–1771, nuvarande utseende 1906). Namnet på kvarteret kommer från tiden då Stadshuset och dess föregångare inhyste stadens militära vaktstyrka. Alla byggnaderna utom Strömska Huset är i dag byggnadsminnesförklarade.

Sedan 1863 har kommunfullmäktige (då stadsfullmäktige) haft sina sammanträden i Börsen. På den tiden samlades ledamöterna i Lilla Börssalen. Mellan 1904–1905 genomfördes en om- och tillbyggnad av Börsen och då inrättades dagens kommunfullmäktigesal. Rummet togs i bruk 1906 och utformades i klassisk jugendstil med mahognypanel och dekor i brons.

Information om Kvarteret Högvakten

Fler nyheter!