Stadsutveckling Publicerad:

Information om Feskekôrkas förstudie

De senaste dagarna har Higab fått frågor angående den förstudie som tagits fram för Feskekôrka. Vi vill därför ta tillfället i akt att förklara vad en förstudie är.

Detaljbild på taket på Feskekôrka

En förstudie på Higab görs då det är komplicerade förutsättningar för ett projekt, eller om projektet förväntas innebära en omfattande kostnad. Eller som i fallet med Feskekôrka – både och. Förstudien syftar till att ge de ansvariga för projektet ett genomarbetat underlag för beslut.

Då förslaget för upprustning och utveckling av Feskekôrka innebär en stor investeringskostnad, har styrelsen med respekt för bolaget och stadens många övriga åtaganden, bett Higab utreda alternativa förslag till det som presenteras i förstudien.

I en förstudie ingår ekonomiska kalkyler. Dessa offentliggör Higab aldrig då det riskerar att påverka en framtida upphandling negativt. Syftet med offentliga upphandlingar är att reglera och skydda nyttjandet av offentliga medel genom att se till att upphandlingen genomförs affärsmässigt och att de konkurrensmöjligheter som finns utnyttjas. Om anbudsgivarna i förväg tagit del av bolagets egna beräkningar kan detta styra anbuden på ett för bolaget och Göteborgs Stad negativt sätt.

Information om projekt Feskekôrka

Fler nyheter!