Hållbarhet Publicerad:

Higab har ISO-certifierats

Som ett led i Higabs utvecklingsarbete har bolaget nu ISO-certifierats inom kvalitets- och miljöledning.

– Det känns väldigt skönt. Nu har vi fått ett kvitto på att vi arbetar på ett kvalitetssäkrat sätt gentemot våra kunder och andra intressenter, säger Maritha Enström, kvalitets- och digitaliseringsansvarig på Higab.

Nu är det klart att Higab uppfyller kraven i ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö). Syftet med en ISO-certifiering är att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre för att möta kundernas och andra intressenters behov. Samtidigt fungerar det som en kvalitetsgaranti, vilket skapar trovärdighet och anseende mot kunder, leverantörer och ägare. En ISO-certifiering kan gälla allt från material, produkter och processer till tjänster och system. För att bli certifierad behöver man uppfylla kraven för den aktuella ISO-standarden och det innebär att man genomgår en extern certifieringsrevision för att sedan bli godkänd.

Higabs övergripande mål inom kvalitets- och miljöledning är följande:

  • Förvalta och utveckla fastigheter på ett sätt som bidrar till att skapa samhällsnytta och värde för kunder, medarbetare och ägare.
  • Verksamheten genomsyras av kvalitet och ekologisk hållbarhet.
  • Fortlöpande arbeta med att identifiera och minimera risker enligt internkontrollplanen.
  • Systematisk avvikelsehantering för ständiga förbättringar.

ISO står för Internationella standardiseringsorganisationen. Verksamheten startade 1947 och det finns över 14 000 standarder.

Fler nyheter!