Hoppa till innehållet
14 juni, 2017

Kommentar på GP:s artikel om Higab 4/6

Artikeln ”Higab gör vinst på kulturlivet” i förra söndagens GP behandlar kulturarbetares och kulturverksamheters ofta krassa ekonomiska verklighet kontra Higabs hyressättning. Här kommer Higabs kommentar som publicerades i GP 14/6 i sin helhet.

Higab har ett mycket varierat fastighetsbestånd och därmed också stor variation av kunder/hyresgäster. Så vill vi att det ska fortsätta att vara. En mindre del av våra lokaler är ateljéer och lokaler som passar för konstnärer och kulturutövare. De finns oftast i miljöer där dessa kunder både passar och trivs. Higab har ingen som helst ambition att ” … konstnärerna ska ut, och annan, mer lukrativ, verksamhet ska in” utan vi vill väldigt gärna ha dem kvar.

Som kommunalt bolag följer vi de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastslår. Higabs kärnverksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och att erbjuda lokaler för stadens verksamheter samt mindre företag och organisationer. Om Higab inte tar ut relevanta hyror i enlighet med ägardirektivet från kommunfullmäktige, bryter vi mot både aktiebolagslagen och konkurrenslagen.

Tidigare ägardirektiv innehöll inga särskilda principer för kulturverksamheter, och i Higabs uppdrag ingår inte att stötta någon kund/hyresgäst genom att subventionera hyror. Som exempel kan nämnas att det finns avtal med hyresnivåer som är en fjärdedel av vad som är att betrakta som relevant. Dessa avtal behöver justeras till rimlig nivå för att uppnå rättvisa och likabehandling bland våra kunder. Ansvar och kompetens för att besluta om bidrag till kulturverksamheter och föreningar, har andra aktörer inom Göteborgs Stad.

I Sverige finns ett fungerande system för hyressättning som tar stöd i jordabalken, det brukar vi kalla marknadsmässiga hyror. Marknadsmässig betyder att vi i hyressättningen jämför en lokal med andra lokaler med motsvarande användning, läge och förutsättningar. En ateljé jämförs alltså inte med kontors- och industrilokaler utan med liknande lokaler inom närliggande verksamheter. Higab är inte, och ska inte vara, marknadsledande vad gäller lokalhyror i Göteborg.

Självklart är kulturverksamheter en mycket viktig del av Göteborgs identitet. Därför hoppas vi att det arbete som pågår i staden för en tydligare och rättvisare process för hyror, bidrag och lokaler för föreningar och kulturverksamheter, ska innebära en förändring. Ett sätt att både öka tillgång på lokaler och sänka kostnader för hyresgäster är ökat samnyttjande av lokaler.

En del i det arbetet är uppdraget som Higab och stadsledningskontoret fick i samband med att det nya ägardirektivet fastslogs; att i samverkan ta fram ett förslag på modell/princip för hyressättning till föreningsliv och kulturverksamheter. I väntan på att det ska bli klart är nuvarande hyror för den typen av lokaler frysta.

Avslutningsvis vill vi bara förtydliga att andelen lokaler för kulturverksamheter som avses i artikeln är en liten del av Higabs bestånd utan synbar påverkan på resultatet. Higab gör alltså inte vinst på kulturlivet, varken före eller efter hyresjusteringar. Och i motsats till vad som sägs i artikeln omfattas vi som kommunalt bolag av offentlighetsprincipen med alla möjligheter till insyn.

Johan Carlsson
Affärsområdeschef
Higab