Hoppa till innehållet

Tips för bättre inneklimat

Som fastighetsägare får vi ofta frågor om temperatur och ventilation i våra lokaler. Inomhusklimatet är en viktig del av arbetsmiljön, men har även stor betydelse för vårt hållbarhetsarbete. På Higab arbetar vi aktivt med att sänka vår energianvändning och därigenom minska vår negativa påverkan på miljön. Här berättar vi om hur vi tillsammans kan effektivisera vår energianvändning och samtidigt uppnå ett bra inomhusklimat.

Tecknad gubbe och en pratbubbla med ett utropstecken i.

Om du upplever att något är fel

Higab ansvarar för att systemen fungerar och att ventilation och temperatur är rätt inställda. Om du upplever att något inte fungerar som det ska kan du först gå igenom checklistan här nedan. Om du inte hittar en förklaring på felet gör du en felanmälan här.

Checklista:

✓ Är fönstren ordentligt stängda?
✓ När/hur ofta är det problem?
✓ Är elementet fritt från inredning och lösa föremål?
✓ Om du har möjlighet, mät gärna temperaturen. Placera då termometern mot en innervägg.
✓ Kontrollera att termostaten till elementet inte är stängd.

En tecknad termometer.

Hur varmt är lagom?

Hur vi upplever temperatur är alltid individuellt. Medan en person går runt i kortärmat kan en annan sitta och huttra i tjock tröja. Förutom att vi är fysiskt olika kan det bero på hur mycket vi rör oss i arbetet eller hur vi klär oss – en temperatur som är perfekt för alla finns inte men de flesta brukar tycka att cirka 21 grader är
behagligt inomhus.

Det är speciellt under vår och höst som man upplever problem med inomhustemperaturen. Till stor del beror detta på att utomhustemperaturen kan variera kraftigt från dag till dag. De flesta klimatsystem regleras av utomhustemperaturen och vid snabba svängningar får systemet svårt att hänga med. När utomhustemperaturen blivit mer stabil blir även inomhusklimatet jämnare. Många av Higabs fastigheter är gamla byggnader, flera har dessutom olika former av skydd och bevarandekrav. I dessa hus är det svårt att helt undvika variationer i temperatur och här bör man vara beredd på att klä sig lite varmare under den kalla årstiden.

Tips på hur du själv kan påverka inomhusklimatet

✓ Ställ inga möbler direkt framför elementen. Då hindras luften runt element och termostat att cirkulera.
✓ Möblera heller inte i direkt anslutning till fönster, luftintag eller andra kalla ytor. ”Kallstrålning” från kalla fönsterrutor kan ge en upplevelse av drag när luften kyls ner mot rutorna.
✓ Vid behov av vädring under den kalla årstiden, vädra snabbt och effektivt. Istället för att ha en fönsterspringa öppen hela dagen, öppna fönstret helt i 5 minuter. Vid snabb vädring byts luften ut utan att rummet hinner kylas ner.
✓ En kavaj eller kofta kan höja den upplevda temperaturen med cirka 2 grader.

Tips på hur du kan hjälpa till att sänka energianvändningen och förbättra miljön

✓ Låt inte apparater stå i standbyläge. Stäng av datorn när du går hem för dagen.
✓ Släck lamporna i tomma rum och lämna inte mobilladdaren i eluttaget (det sistnämnda är även viktigt av brandsäkerhetsskäl)


En tecknad cirkel med pilar och en kontakt i.

Energianvändning och miljö

Energianvändningen för uppvärmning och el är Higabs enskilt största miljöpåverkan och att sänka den totala energiförbrukningen är därför ett viktigt mål för oss. Det primära i detta arbete är att effektivisera användningen så att vi inte förbrukar energi i onödan.

’’Visste du att en höjning av inomhustemperaturen med 1 grad i Higabs alla byggnader skulle innebära en total höjning av energianvändningen med ungefär 2 800 MWh på ett år. Detta motsvarar energin som går åt att värma upp 140 normalstora villor i Sverige.’’

All fjärrvärme och el som Higab använder är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.