Hoppa till innehållet

Så fungerar vår yttre skötsel

Med yttre skötsel menas skötsel av markytorna runt fastigheterna. För vår yttre skötsel handlar vi upp entreprenörer som arbetar efter Higabs kvalitetsnormer. I avtalen regleras hur de ska hantera exempelvis snöröjning och sopning. Här nedan har vi översiktligt beskrivit våra rutiner för yttre skötsel. Observera att undantag kan förekomma då våra områden ser mycket olika ut.

En snöskyffel skottar upp snö.

Vinter

Snöröjning och halkbekämpning
Entreprenören ansvarar för att hålla koll på väderleken och se till att snöröjning och halkbekämpning utförs vid behov. Då göteborgsvädret kan variera mycket under vintertid är arbetet med snöröjning extra utmanande. Det gäller att ha både personal och maskiner redo för plötsliga snöfall dygnet runt. Tyvärr finns det en begränsad tillgång till snöröjningsmaskiner och personal som kan hantera dessa. Röjningen görs därför enligt en prioriteringsordning där exempelvis vägar för ambulans och andra viktiga samhällsfunktioner tas först.

Det här säger avtalet:

  • Snöröjning ska påbörjas när snödjupet uppgår till 40 mm.
  • Om snöfallet fortsätter och beräknas överstiga 40 mm ska snöröjningen fortsätta kontinuerligt så länge det behövs.
  • Prioriterade ytor för snöröjning och halkbekämpning utöver de som nämnts ovan är gångvägar från kommunal gata, entrévägar till entréplan, entrétrappor, ramper och nödutgångar samt ytor för tillträde till garageportar och parkeringsplatser. Övriga ytor tas om hand när de prioriterade ytorna är klara.
  • Halkbekämpning utförs när halkrisk föreligger. Halkbekämpning görs med flis.

Vår

Sopning av asfalterade ytor och parkeringsytor / Borttagning av grus och flis
Asfalterade/stensatta ytor som ingår i fastighetsägarens ansvarsområde ska i regel vara sopade och renspolade senast 30 april.

Sommar

Grönytor
Ogräsrensning görs cirka en gång/månad under sommarsäsongen i rabatter, grusgångar med mera.

Gräsklippning görs regelbundet under sommarsäsongen där intervallet bestäms efter hur gräsmattan klassas och rådande väderlek. Det finns en mängd olika klassningar av markytor. En paradgräsmatta (exempelvis en park) klipps exempelvis oftare än en bruksgräsmatta. En del gräsmattor är klassade att inte klippas alls då de ska finnas för att skapa variation bland ytorna. En del ytor är klassade som slåtter och dem klipper man en gång per år.

Häckar klipps med jämnt intervall över året. Buskage och liknande ses över årligen och beskärs om det föreligger behov. Däremot så ska buskar m.m. inte hindra framkomlighet och skyltar hållas fria från grenar och grönt.

Till väntster syns en kratta och löv. Till höger syns två Higab-medarbetare som inspekterar en husfasad.

Höst

Höstrenhållning
Under oktober-november avslutas säsongen med en sista ogräsrensning samt andra åtgärder som gör att rabatter och kan se fina ut länge på vintern. Ex så kantskärs gräskanter och ytor under buskar. Under hösten så tar entreprenörerna upp löven i takt med att de faller. Prioritet är att avlägsna det som kan vara risk för halka på gångbanor och liknande. Upptagning av löv och så kallad lövtuggning avslutas i regel senast 15 december varje år men är ofta klart långt innan då det inte bör ligga kvar när snön faller.

Övrigt

Blomsterurnor finns vid ett antal fastigheter och planteras med växter efter årstid (en del urnor ansvarar hyresgästen själv för).

Klottersanering
Beställning av klottersanering görs direkt vid upptäckt/anmälan. Ser du klottrade ytor, felanmäl gärna. Länk till felanmälan:
https://www.higab.se/for-kunder/felanmalan

När det inte fungerar som vi önskar
Som kommunalt bolag följer Higab lagen om offentlig upphandling vilket innebär att vi handlar upp entreprenörer som utför yttre skötsel för oss med jämna mellanrum. Med nya entreprenörer kan det ta lite tid innan rutinerna sitter, men vi är regelbundet ute i våra områden för att följa upp hur det fungerar och har dialog med utförarna.

Är det något som har missats ber vi våra kunder att göra en felanmälan.