Hoppa till innehållet

Lokalanpassning

Önskar du som kund en lokalanpassning, exempelvis ombyggnad eller upprustning, kontaktar du din fastighetsförvaltare på Higab. Tillsammans tittar vi på vilka möjligheter och förutsättningar som finns i lokalerna samt vilka resurser vi behöver för att driva projektet.

Ett byggprojekt måste följa lagar och byggregler och det finns flera faktorer att ta hänsyn till. Många av Higabs hus har till exempel någon form av antikvariskt skydd och som kommunalt bolag måste vi även följa LOU, Lagen om offentlig upphandling. För att processen ska bli effektiv och resultera i en väl fungerande lokal måste beslut fattas i rätt ordning, i rätt tid och av rätt aktör. Vid projektstart delas arbetet in i olika skeden för att underlätta arbetet framöver. Ju längre projektet framskrider, desto mindre blir möjligheterna att göra förändringar. Därför lönar sig det alltid att lägga stor kraft i början av projektet.

En projektledare från Higab leder byggprojektet från förstudie till färdig produkt. I hyresgästens organisation bör en motsvarande projektledare utses som har till huvuduppgift att vara kontaktperson för projektet, leda den egna verksamhetens arbete och säkerställa att nödvändiga beslut tas.

Att tänka på som kund/hyresgäst

Ett lyckat projekt möjliggörs av väl genomtänkt planering där några av framgångsfaktorerna ofta är:

  • En plan för att styra, involvera, förankra och kommunicera
  • Tillsätta intern projektledare och organisation för att fatta de beslut som behövs
  • Anlita extern hjälp vid behov
  • Avsätta tid för de som ska arbeta med projektet i den egna organisationen
  • Tidsplan, både för projektet i sin helhet och för den beslutsprocess som kommer att krävas
  • Kostnadsbudget för projektet