Hoppa till innehållet

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

För att förebygga och i möjligaste mån förhindra att brand uppstår och om brand uppstår begränsa skador på person och egendom, krävs ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) som är strukturerat och kontinuerligt följs upp. För dig som hyresgäst innebär det att du själv ska kontrollera och dokumentera verksamhetens brandskydd.

Enligt ”Lag om skydd mot olyckor” SFS 2003:778 har vi som fastighetsägare och du som bedriver verksamhet i vår fastighet, ett gemensamt ansvar för brandskyddet i byggnaden. Det innebär en skyldighet att i rimlig omfattning ha utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

SBA innebär att strukturerat och kontinuerligt följa upp brandskyddsarbetet på arbetsplatsen. För att underlätta utförandet av SBA är det viktigt att det integreras i den vardagliga verksamheten.

Ditt ansvar som hyresgäst

Ibland uppstår tveksamheter om vem som har vilket ansvar när det gäller brandskyddet; fastighetsägare eller hyresgäst. Det finns alltså ingen lagstiftning som reglerar detta i detalj. Lag om skydd mot olyckor säger att ansvaret är gemensamt. Vissa brandskyddsfrågor styrs av bygglagstiftning som i första hand vänder sig till fastighetsägaren. Andra frågor styrs av arbetsmiljölagen i AFS 2020:1 – Arbetsplatsens utformning som vänder sig till den som bedriver verksamheten.

Vissa saker hamnar med självklarhet på fastighetsägarens ansvar såsom brandcellsavgränsning, brandlarm och sprinklersystem. Andra saker som är mer verksamhetsanknutna hamnar på hyresgästens ansvar, t ex utrymningsplaner, brandsläckare och annan släckutrustning.

Generellt har fastighetsägaren ansvar för byggnadstekniskt brandskydd och hyresgästen ansvarar för brandskyddet i sin egen verksamhet.

Fördelningen av ansvaret styrs i detalj i den Samverkansklausul SBA som finns som bilaga till varje hyresavtal.

Som hyresgäst är det din skyldighet att bedriva SBA och redovisa detta för din hyresvärd, Higab. Brister i verksamhetens SBA kan vid en tillsyn av räddningstjänsten leda till ett föreläggande och i förlängningen även vite. Därför ska kontroller göras regelbundet.

Egenkontroller

För att säkerställa att brandskydd och utrymning fungerar tillfredsställande är det viktigt att kontroller och övningar utförs regelbundet. Nedan följer en översiktlig beskrivning om hur egenkontroller av brandskydd går till:

1. Utrymningsvägar/nödutgångar

Utrymningsvägarna ska kontrolleras i hela sin längd, d.v.s. hela vägen ut till det fria. I de fall ev. plomberingar i dörrhandtag bryts i samband med funktionsprov ska dessa återställas.

Dörrar i utrymningsväg ska vara lätt öppningsbara, utan nyckel, kod eller verktyg.
Ingen möblering eller andra hinder får förekomma framför eller bakom dörrar som hindrar eller försvårar öppning eller passage.

Vägledande markering/skyltar

 • Utrymningsskyltarna är tydligt synliga och inte skymda av något.
 • Genomlysta och belysta utrymningsskyltar ska lysa.
 • Inga felindikationer förekommer på skyltar med intern batterikontroll.
 • Årligen ska nödströmsfunktionen provas så att den tänder armaturen när ordinarie strömförsörjning bryts och att skylten lyser minst 60 minuter.

Utrymningsplaner

 • Utrymningsplaner sitter på plats och överensstämmer med verkligheten.

En bild av hur en utrymningsplan ser ut.

2. Släckutrustning

Handbrandsläckare

 • Handbrandsläckare ska finnas på plats och vara tydligt utmärkt.
 • Släckare ska vara lättåtkomlig (ej blockerad) och lätt att ta loss.
 • Om manometer finns på släckare ska den visa grönt och plombering får inte vara bruten.
 • Servicemarkering ska vara ok (service ska göras minst en gång per år)

Brandfilt

 • Att filten hänger på plats och inte är blockerad eller skymd.

3. Brandlarm

Brandvarnare

 • Kontrollera funktion och batteri via testknappen.

Brandlarm

 • Inga felindikeringar ska finnas.
 • Inga sektioner är avstängda utan orsak.
 • Månads-, kvartalsprov samt årlig service och revisionsbesiktning har genomförts och dokumenterats i kontrolljournalen.
 • Orienteringsritningar finns på plats.
 • Brandlarmscentralen är inte blockerad.
 • Larmknapp är åtkomlig, tydligt utmärkt samt att skyddsglaset är helt.

4. Brandrisker

Försvåra anlagd brand

 • Ingen förvaring av brännbart material i korridorer, trapphus, lastbryggor eller utrymningsvägar förekommer.
 • Containrar, sopkärl och brännbart material förvaras minst 6 meter från fasad.

Elsäkerhet

 • Elradiatorer ska inte vara övertäckta och brännbart material ska inte förvaras i nära anslutning till radiator.
 • Inga blinkande eller ”glödande” lysrör ska förekomma.
 • Belysningsarmaturer har ett säkerhetsavstånd på minst 50 cm till brännbart material.
 • Belysningsarmaturer är fast monterade eller står stadigt.
 • Eluttag sitter fast ordentligt och är inte skadade.
 • Kopplingsdosor är försedda med lock.
 • Inga elkablar är dragna mellan dörr/port och golv/karm.
 • El centraler har ett säkerhetsavstånd på minst 50 cm till brännbart material.
 • Kyl- och frysaggregat är fria från damm och brännbart material.
 • Kabelstegar är fria från brännbart material som inte ska finnas där.

Brandfarlig vätska

 • Brandfarlig vätska får inte förvaras i källare eller i vindsutrymmen.
 • Mängden brandfarlig vara som får förvaras regleras i föreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.
 • Kontakta Räddningstjänsten om du har frågor om hur mycket er verksamhet får förvara.

Länkar:

Råd och anvisningar vid tillfälliga övernattningar

Vid användning av levande ljus

Varningsskylt för gasflaskor

Automatlarmsuppföljning