Hoppa till innehållet

Uppsägning av avtal

Ett lokalhyresavtal har en överenskommen uppsägningstid vilket framgår av hyresavtalet. Uppsägning kan göras av två anledningar:

  1. Uppsägning på grund av att hyresförhållandet ska upphöra
    Vid uppsägning för avflyttning behöver inte hyresgästen ange något skäl utan det räcker att ange att hyresavtalet sägs upp till upphörande och avflyttning när hyrestiden löpt ut.
  2. Uppsägning på grund av villkorsändring med möjlighet till förlängning
    Uppsägning för förhandling om villkorsändring kan göras av hyresgästen men även av fastighetsägaren. Uppsägningen ska göras skriftligt i god tid innan avtalstidens går ut och  skickas till motparten med rekommenderad post.

    Observera: Det är viktigt att du tydligt redogör för de ändringar i villkoren du önskar att hyresvärden ska godkänna. Vid hyresgästs uppsägning för villkorsändring måste även hyresgästen inom två månader ansöka om medling vid hyresnämnden för att uppsägningen ska vara giltig. Om ovanstående krav inte uppfylls har uppsägningen inte någon verkan och avtalet löper vidare enligt samma villkor som tidigare. Glöm inte att ange:

  • Vilken lokal det gäller.
  • Från vilket datum uppsägningen ska gälla. Uppsägningen ska vara undertecknad.

Besiktning av lokalen

Tänk på att beställa besiktning i god tid innan du flyttar ut. Detta gör du genom att kontakta din fastighetsförvaltare. Under besiktningen går en representant från Higab igenom lokalen tillsammans med dig och bedömer skicket på lokalen vid utflyttning, jämfört med skicket vid inflyttning.

Flyttstädning

En flyttstädning innebär att lokalen städas mycket noggrant. Om detta inte gjorts innan utflyttning riskerar du att bli ersättningsskyldig.

Uppsägning av abonnemang

Inför utflyttning är det viktigt att du säger upp de leverantörsavtal som är kopplade till lokalen, exempelvis el, tele, IT och försäkringar. Glöm inte att göra adressändring i god tid.

Överlåtelse

Om du vill överlåta hyresrätten för lokalen till annan part som övertar verksamheten krävs samtycke från hyresvärden. Kontakta din fastighetsförvaltare för mer information.